ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป

"ตุรกี" ดินแดน 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน

วันเดินทาง 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2565

เดินทางโดย: เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 24 ที่นั่ง

ราคาท่านละ: 55,500 บาท

รับลูกทัวร์: 14 ท่าน 

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก(30 เมษายน 2565)

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่น

23.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กีสแอร์ไลน์  (TK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 15 นาที เที่ยวบินที่ TK69(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง(1 พฤษภาคม 2565)

อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำคณะเข้าสู่ตัวเมืองอิสตันบูลเมื่องสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี
ยามเช้า นำท่านรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง

จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ **ระเบียบการแต่งกายเที่ยวชมสุเหร่า ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้ามทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้าปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม รองเท้าต้องแบบมิดชิด กางเกงยีนรัดรูปไม่อนุญาต**

จากนั้นนำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และงดงาม 108 ต้น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สำคัญ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทั้งหมด)


จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ยามเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (2 พฤษภาคม 2565)
เนินเขาเปียลอทที – พระราชวังโดลมาบาเช่ – SPICE MARKET – อีเซียบัท – ชานัคคาเล่

ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ยามสาย พาไปนั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ Pierre Loti Hill เนินเขาซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น Golden Horn และเมืองอิสตันบูลได้อย่างสวยงามกว้างไกล นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนือ ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน

ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย ท่านเดินทางเลียบชายฝั่งสู่ ท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาท) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร
จากนั้นนำท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถและขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้าเข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก

ยามเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (3 พฤษภาคม 2565)
เมืองทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ

ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ยามสาย นำท่านชม เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ โดย เมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพื้นที่ใช้งานต่างสำหรับกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

ยามค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
MARINA HOTEL KUSADASI หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า (4 พฤษภาคม 2565)
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย

ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ยามสาย นำท่านชม บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและ ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

นำท่าน เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35-100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบไว้เพื่อเป็นเมืองสำหรับใช้พักผ่อนและรักษาบำบัดโรคต่างๆ

ยามค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (5 พฤษภาคม 2565)
เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง – BELLY DANCE

ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ยามสาย เดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา 1,000 คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ว่ากันว่าผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ่

ยามค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชม ระบำหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก UCHISAR KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (6 พฤษภาคม 2565)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ – นครใต้ดิน – ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา

05.00 น. ** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน ประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้น บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาโดยประมาณ 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง เพราะทัวร์บอลลูนต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆด้วยทางบริษัทฯจึงไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ยามสาย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

จากนั้นนำท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยามบ่าย นำท่านชม นครใต้ดิน (underground city) ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านอวานอส (Avanos village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาของแบบดั้งเดิม

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Nevsehir
20.25 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 2009
21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่แปด (7 พฤษภาคม 2565)
สนามบินอิสตัลบูล – กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กีสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ      โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,โรคระบาด, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง Bangkok- Dubai-Istanbul พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 kg.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมาย

***ในตุรกีไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10-12 ชม./วัน

 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                        
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่าประกันโควิด ด้านการรักษา (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และก่อนเดินทางออกจากตุรกี
 • ค่าใช้จ่ายในการกักตัว เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย Test and Go
 • ค่า Sim card ใช้ในตุรกี
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด  
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าหัวหน้าทัวร์/ ค่าไกด์ท้องถิ่นและผู้ดูแลลูกทัวร์ตลอดการเดินทาง  

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                             
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน                                                                                                                                           
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)                                                                                      
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่ารถรับ-ส่ง ในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่ารถส่งบ้าน หลังจากกักตัวเสร็จ Test & Go วันที่ 1
 • ค่ารถรับ-ส่งในการกักตัว Test & Go วันที่ 5

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระค่าจองท่านละ 20,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

 

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

                เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทาง 65 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน)
 • ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของราคาทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

vหนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

vVaccine Certificate หรือ พาสปอร์ตวัคซีน

vผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาเดินทาง

vThailand Pass

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 14 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้

Visitors: 162,783