เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซีปัน  4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 28 - 31 ตุลาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  18,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน