UNSEEN พม่า

UNSEEN พม่า "พินอูลวิน โมนยวา มิงกุน มัณฑะเลย์ สกายน์" 5วัน 4คืน

วันเดินทาง :  5 - 9 พฤศจิกายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  24,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน