ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2คืน

พักแพ500ไร่ สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน  3 วัน 2 คืน 

วันเดินทาง :  29 - 31 สิงหาคม 2565

ราคาท่านละ  18,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนเขาพัง ท่าเรือรัชชประภา – เขาสามเกลอ – แพ 500 ไร่

05.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินไทยแอร์เอเซีย ( เข้าประตู 14 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ)

06.20 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยนกแอร์

07.25 น.      เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

                     นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

           แวะชม สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามคลองพระแสง ช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองในการขนพืชผลทางการเกษตร มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ

11.00 น.      นำท่านไปยัง ออฟฟิศท่าเรือ บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด

11.30 น.      ออกเดินทางมุ่งสู่ แพ 500ไร่ โดยเรือนำเที่ยวท้องถิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างเส้นทางชมความงดงามของ "ทะเลสาบเชี่ยวหลาน" พร้อมบันทึกภาพที่ระลึก ณ เขาสามเกลอ

กลางวัน        เดินทางถึง แพ 500 ไร่ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมวิวภูเขาและผืนป่าเบื้องหน้าแบบพาโนรามา (***บริการแอร์ในห้องพัก เวลา 12.00 น. – 06.00 น. เที่ยงวันถึงหกโมงเช้า)

ยามบ่าย        *** ท่านสามารถทำกิจกรรม พายเรือแคนู ว่ายน้ำที่สระน้ำของแพ หรือบริเวณหน้าห้องพักได้ค่ะ ***

ยามเย็น      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

                  พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง     

นั่งเรือส่องสัตว์ ชมหมอกยามเช้า – อุทยานธรรมเขานาในหลวง ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด – เข้าที่พัก

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า    บริการเครื่องดื่มร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ที่ลอยพาดผ่านภูเขาเบื้องหน้า

ยามเช้า         นำท่านลงเรือ Morning Safari ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ที่ออกหากิน เรือแล่นออกจากแพรีสอร์ท ลัดเลาะไปตามเส้นทางเกาะแก่งต่างๆ ทำให้เราได้ชมธรรมชาติสวยงาม แปลกตาทั้งสองข้างทาง ชมที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยทางพนักงานขับเรือจะแนะนำไม่ให้ส่งเสียงดัง เพราะสัตว์ต่างๆจะตกใจและพากันหนีไปหมด

 ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

10.00 น.      เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ ระหว่างทางกลับแวะชมกุ้ยหลินน้อย

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านไป ชมความงดงามของบ่อน้ำใส ภายในป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด จากจุดประตูทางเข้า เราต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหน่อย ประมาณไม่เกิน 200 เมตร ก็จะพบกับ โซนบ่อน้ำใส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ตาน้ำ" ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าอมเขียวหน่อยๆ

(สำหรับท่านใดที่ต้องการเล่นน้ำ ให้ท่านเตรียมชุดสำหรับเปียกน้ำไปด้วยค่ะ)

     จากนั้นเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเอส22 หรือเทียบเท่า

ยามเย็น       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

                    ราตรีสวัสดิ์…สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

ล่องเรือคลองร้อยสาย – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร – วัดทุ่งเซียด – เนินทรายเมืองแกะ – สนามบินสุราษฎร์ – สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย       พาท่าน ล่องเรือชมคลองร้อยสาย ชมวิถีชีวิตในบางแม่น้ำตาปี ดินแดนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ต.บางใบไม้ ต.บางชนะ ต.คลองฉนาก ต.บางไทร ต.คลองน้อย และ ต.บางโพธิ์ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์และวิถีไทย ความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและชาวสวนได้ทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำด้วยการนั่งเรือหางยาว

            พาท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน          รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย         นำท่านเที่ยวชม วัดทุ่งเซียด โบสถ์ไม้กลางน้ำที่สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัย ตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อน ก็ผุพังไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เพียงแค่เสาไม้ของโบสถ์โบราณที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงต้นเดียว จึงได้นำขึ้นมาไว้บนบก และสร้างโบสถ์กลางน้ำทดแทนโบสถ์เดิม โบสถ์กลางน้ำโทนสีขาวสร้างไว้บนฐานรูปเรือสีขาว ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางสระน้ำเนื้อที่กว้างกว่า 13 ไร่ ส่วนหัวเรือหันไปทางทิศตะวันออก บรรทุกโบสถ์หลังงาม และพระบรมธาตุจำลองไว้

 

               จากนั้นนำท่านแวะชม เนินทรายเหมืองแกะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยแบบอันซีนสุดๆ เพราะความสวยงามของที่นี่คือ ความงดงามของทรายที่ทับถมมาเป็นเวลานาน สูงต่ำสลับกันไปมาประมาณตึกสามชั้นสี่ชั้นได้ มองแล้วเหมือนกับงานศิลปะที่ใครบางคนสร้างเอาไว้ แต่จริงๆ แล้วศิลปะนี้มาจากธรรมชาติที่อยู่กลางป่า ล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียว อีกทั้งมีอากาศเย็นสบาย และเงียบสงบมากอีกด้วย

 

                     

 

                    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

 

 18.50 น.     นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยนกแอร์

 20.00 น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถและเรือ รับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 129,378