Unseen สระบุรี เมืองดีดี ที่ไม่ได้มีแค่ฟาร์ม

ทัวร์วันเดียว Unseen สระบุรี 

วันเดินทาง : 26 กันยายน 2564

ราคาท่านละ  1,35บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 12 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สระบุรี – อุโมงรถไฟด้านใต้ เขาพระพุทธฉาย – สำนักสงฆ์ถ้ำดาวเขาแก้ว – ตลาดหัวปลี (ตลาดนัดชุมชน) –  วัดพระพุทธบาท พระหินลาวา (วัดถ้ำกระบอก) วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ (ขอพรเสร็จสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนา)

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  

                    ออกเดินทางสู่จังหวัดสระบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที

                      (แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง)

ยามสาย        นำทุกท่านแวะถ่ายรูปกัน ณ อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย เป็นอีกหนึ่งสุดชิคแห่งสระบุรี เป็นทางรถไฟลอดภูเขา 1 ใน 7 แห่งแรกของไทย ภายในเป็นผนังคอนกรีต มีทางเข้าอุโมงค์โค้งเป็นรูปเกือกม้า ที่หากยืนอยู่ภายในอุโมงค์แล้วมองผ่านช่องออกมาเห็นท้องฟ้าสีฟ้าใส

                 นำทุกท่านชม  สำนักสงฆ์ถ้ำดาวเขาแก้ว  ในอดีตมีหญิงสองนางคือแม่ละอองเกตุ กับ แม่ละอองแก้ว ได้ไปนิมนต์พระสงฆ์รูปหนึ่งทางนิมิตให้มาเปิดถ้ำและสร้างวัดถ้ำดาวเขาแก้วนี้ขึ้น ที่ได้ชื่อว่าวัดถ้ำดาวเขาแก้วนั้นน่าจะมาจากผนังถ้ำมีเกล็ดแก้วประกายส่องแสงระยิบระยับอยู่ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่บนพื้นผิวของหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตาทั้งหลายภายในถ้ำ ที่เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ที่ส่องลอดเข้ามาจะเกิดประกายแวววาวล้อเล่นกับแสงไฟสวยงามมากทีเดียว

                  จากนั้นพาทุกท่านไปชม ตลาดหัวปลี (ตลาดนัดชุมชน แบบมีสไตล์) เป็นตลาดชุมชนเกษตร ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

ยามบ่าย        นำทุกท่านกราบไหว้วัดคู่บ้านคู่เมืองสระบุรี วัดพระพุทธบาท มีปูชนีย์สถานที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ในแผ่นหินประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑป

                นำทุกท่านชม "พระหินลาวา" วัดถ้ำกระบอก  เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหิน แล้วนำมาหล่อด้วยความร้อนสูง จนละลายกลายเป็นลาวา และขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางเทือกเขา มีพระอิริยาบถต่างๆ มากมายหลายองค์ให้กราบสักการะ

                นำทุกท่านขอพรก่อนกลับกัน ณ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ (ขอพรเสร็จสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนา)ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญหมู่บ้านหนองตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ตัววิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ไว้นั้นมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถือเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์

ได้เวลาสมควร นำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

18.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100% เพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 12 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 101,342