บึงกาฬ สกลนคร UNSEEN THAILAND

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : บึงกาฬ สกลนคร UNSEEN THAILAND 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 8 - 10 มิถุนายน 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 10,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง –  สนามบินสกลนคร – จังหวัดบึงกาฬ –  น้ำตกถ้ำพระ – ภูทอก - หินสามวาฬ

04.45 น.   ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ

06.10 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD360 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

07.20 น.      เดินทางถึง สนามบินสกลนคร...นำทุกท่านแวะรับประทานอาหารเช้า

ยามสาย        เดินทางต่อไปยังจังหวัด บึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

                    พาทุกท่านล่องเรือชมความงาม ณ น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตก

ขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ (จะต้องนั่งเรือเข้าไประยะทางประมาณ 700 เมตร) 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        จากนั้นนำทุกท่านไปยัง วัดภูทอก  ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร อยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ภูทอก ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย การขึ้นภูทอกนัั้นมีบันไดทั้งหมด 7 ชั้น

นำทุกท่านชมวิว หินสามวาฬเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงามแปลกตา มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบางๆ  ***พิเศษสุด!!! นำทุกท่านถ่ายภาพโดยโดรนมุมสูง

(เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถกระบะ4WD เดินชมหินสามวาฬระยะทางประมาณ 200 เมตร)

ยามเย็น    นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม The One Hotel หรือเทียบเท่า

                จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

จังหวัดสกลนคร – ชุมชนโบราณท่าแร่ - วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง - วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ - พญาเต่างอย

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักพร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย         ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางเข้า จังหวัดสกลนคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

              จากนั้นนำทุกท่านชม ชุมชนโบราณท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคริสต์  ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมา จากประเทศเวียดนามประมาณ 40 คน อาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร และมีบาทหลวงเกโก(มิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแล ความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน จึงได้ย้ายมา ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ บ้านท่าแร่ ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้มีหินลูกรังทั่วไป และคนพื้นเมืองเรียก "หินแฮ่"

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        จากนั้นนำทุกท่านชม วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นปราสาทสมัยบาปวนขนาดเล็กที่มีภาพสลักงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเฉียงเหนือตอนบน ชื่อของปราสาทสันนิษฐานว่ามาจากภาษาเขมรว่า "นารายณ์เชิงแวง” หรือพระนารายณ์ขายาว เนื่องจากปรากฏภาพสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ทางด้านเหนือของปราสาท ปราสาทนารายณ์เจงเวง เป็นปราสาทหลังเดี่ยว ก่อด้วยหินทราย ทั้งหลัง ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษ เนื่องจากปราสทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลังอื่นๆมักใช้วัสดุอื่นหรือวัสดุผสม 

 

นำทุกท่านนมัสการอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ มีโบราณสถาน คือ พระพุทธบาท 7 รอย พระพุทธบาทเกือกแก้ว 2 รอย และ พระแท่น 2 ที่ เป็นรอยพระพุทธบาทที่สมบรูณ์แบบมาก และ ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ ไม่มีการตกแต่ง วงพระธรรมจักรเห็นชัดเจน รอยนิ้วครบชัดเจน อีกทั้งยังมีน้ำทิพย์ที่ไหลหล่อเลี้ยงรอยพระพุทธบาท

นำทุกท่านขอพร พญาเต่างอย ถูกกล่าวขึ้นเมื่อราว 400 ปีก่อน โดยไทยได้ทำสงครามกับลาว คนลาวพ่ายแพ้จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงลำน้ำพุง ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คนในสมัยก่อนเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งถิ่นฐานขึ้น โดยตั้งชื่อว่า "หมู่บ้านเต่างอย" ตามสถานที่พบเห็นเต่าที่กำลังลอยริมฝั่งแม่น้ำ หมู่บ้านแห่งนี้จึงมีสัญลักษณ์เป็น รูปเต่า และได้ตั้งชื่ออำเภอว่า เต่างอย

ยามเย็น    นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมโชคดีเพลส หรือเทียบเท่า

                จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

หนองหาร– วัดพระธาตุเชิงชุม – ฟาร์มฮัก – วัดถ้ำผาแด่น – ครามสกล – สนามบินสกลนคร - สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านล่องเรือชมหนองหาร หรือ หนองหานหลวง เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่มีพื้นที่ถึง 77,016 ไร่ และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 3-6 เมตร กินพื้นที่ถึงสองอำเภอ คือ อำเภอเมือง และ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และมีความกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองลงมาจาก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  แวะชมเกาะดอนสวรรค์ ที่เป็นสถานที่ให้ไปชมธรรมชาติได้ รับลมเย็นๆ ชมธรรมชาติสวยๆ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเชิงชุม ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร   

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านชมฟาร์มฮัก Farm Hug  ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณถนนสกลนคร-นาแก  เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ฟาร์มแกะ  รวมกันอยู่ในแห่งเดียวกัน  ภายในฟาร์มมีร้านโคขุนคุณทองขายเต๊กเนื้อโคขุนโพนยางคำ รวมถึงอาหารประเภทต่างๆ เป็น จุดแวะพักแวะเที่ยว ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์คาวบอยคันทรี  ร่มรื่นด้วยการจัดตกแต่งสวนสวย  แถมมีมุมถ่ายภาพชิคๆ หลากหลายมุม

นำทุกท่านไป วัดถ้ำผาแด่น สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี

นำทุกท่านช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ณ ครามสกล ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวสกลนคร

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร       

20.20 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD369 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

21.30 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง-สกลนคร พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 76,514