ไฮไลท์ แม่ฮ่องสอน เก็บครบ จบเพียงทริปเดียว

แม่ฮ่องสอน เก็บครบ จบเพียงทริปเดียว 5 วัน 4 คืน

ถ้ำแก้วโกมล - ทุ่งดอกบัวตอง - ปางอุ๋ง - ลีไวน์รักไทย - ปาย

วันเดินทาง :  23 - 27 พฤศจิกายน 2563

ราคาท่านละ  15,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 

 

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเชียงใหม่ - อ.จอมทอง - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - อ.แม่สะเรียง

06.30 น. ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์การบิน Bangkok Airways โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับ
08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน Bangkok Airwaysเที่ยวบินที่ PG215 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
ยามสาย เดินทางต่อไปยัง อำเภอจอมทอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไป 45 นาที
ยามบ่าย นำท่านเข้าชม ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่ ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขาบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผา ดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การไม่เดินทางเข้าชม จุดชมวิวดอยผาช้าง ภาพเขียนสีโบราณ และหลุมผังศพมนุษย์โบราณ ทางทัวร์พิจารณาแล้วว่า เป็นการเดินเท้าที่มีระยะทางไกล และค่อนข้างลำบาก จึงไม่เหมาะกับผู้สูงวัย
พาท่านแวะชม สวนสนบ่อแก้ว สวนสนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบ และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปีสวนสนบ่อแก้ว สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีปลูกต้นสนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง บริเวณนี้มีทิวทัศน์คล้ายเมืองหนาว เนื่องจากอยกู่บนดอยสูงเหมาะสำหรับแวะพักชมทิวทัศน์และปิกนิก ในยุคหนึ่งกองถ่ายทำโฆษณาและมิวสิกวิดีโอ นิยมใช้ที่นี่ถ่ายทำภาพยนตร์ในฉากที่ต้องการทิวทัศน์แบบเมืองหนาว
จากนั้น เดินทางเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ยามเย็น เช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมริเวอร์แบงค์ หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง พระธาตุจอมแจ้ง - ถ้ำแก้วโกมล - เฮินไตรีสอร์ท - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - เมืองแม่ฮ่องสอน

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
ยามสาย นำท่านสักการะ วัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นศิลปะล้านนา ส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงาม เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง และทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียง โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น บริเวณโดยรอบของวัดมีจุดชมวิว มองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนาและบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบท
เดินทางต่อไป 1 ชั่วโมงเพื่อไปยังวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล
นำท่านชม ถ้ำแก้วโกมล ตั้งอยู่ในวนอุทยานแก้วโกมล อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นถ้ำผลึกแคลไซต์แห่งที่ 2 ของโลก จาก 3 แห่ง (แห่งแรก ประเทศจีน และแห่งที่ 3 คือประเทศออสเตรเลีย) ถูกค้นพบโดย นายสนั่น บุญทองใหม่ วิศวกรเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 มีลักษณะภายในเป็นโพรงลึกลงไป 30 เมตร ภายในถ้ำมีความยาว 120 เมตร มีทางเดินและทางออกเดียว ภายใน แบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 พระทัยธาร , ห้องที่ 2 วิมานเมฆ , ห้องที่ 3 เฉกหิมพานต์ , ห้องที่ 4 ม่านผาแก้ว , ห้องที่ 5 เพลิดแพรวมณีบุปผา โดยทั้ง 5 ห้อง ก็ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระราชินีด้วยเช่นกัน หากสังเกตุดีๆ จะเห็นว่าแต่ละห้องจะมีป้ายชื่อติดไว้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ เฮินไตรีสอร์ท
ยามบ่าย เดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
จากนั้นนำท่านไปชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า มีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานานแล้ว ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า เป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงที่อยู่ใกล้เมือง และรถยนต์สามารถเข้าถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น
ยามเย็น เช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม ดอยแม่อูคอ ทุ่งดอกบัวตอง - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านลีไวน์รักไทย

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร และเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอาท์
ยามสาย นำท่านเดินทางไปประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
ชม ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขา ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และมีระยะเวลาการบานเพียงแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้น
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ยามบ่าย ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน คันทรี คลับ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ภูโคลน หรือ ภูโคลน คันทรี คลับปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้าน สุขภาพ และความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในโครงการ UNSEEN IN THAILAND และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาในแหล่ง
ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านรักไทย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ระหว่างทาง นำทุกท่านแวะชมอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของ แม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม
จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท
บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน และการชิมชาฟรี เลือกซื้อชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลิ แถมเลือกซื้อของฝากอื่นๆ อาทิเช่น บ๊วยจีน ลูกท้อ เสื้อ รองเท้าจีน
ยามเย็น เช็คอิน เข้าที่พัก ลีไวน์ รักไทย และ รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทางเดินเป็นแบบเนินเขา เนื่องจากที่พักอยู่ห่างไกลความเจริญ ดังนั้น ความสะดวกสบายจึงไม่เท่ากับที่พักในเมือง)
พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สี่ ก๋วยเตี๋ยวห้วยขาจ่าโบ่ - อำเภอปาย - หมู่บ้านสันติชน - วัดน้ำฮู - ร้านกาแฟ Coffee in Love - สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
ยามสาย นำท่านเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านจ่าโบ่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
นำท่านลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวหลักสิบ กับวิวหลักหล้าน ณ ชุมชนจ่าโบ่ ซึ่งไฮไลท์คือนั่งถ่ายภาพห้อยขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคนนั่งรถผ่านโค้งมาพันกว่าโค้งเพื่อเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่แห่งนี้
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ยามบ่าย พาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่ง สถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด
นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดน้ำฮู เป็นวัดแบบไทยล้านนา อยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ ประวัติการสร้างไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได้และมีน้ำขังอยู่เสมอ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนมัสการพระอุ่นเมือง ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อน นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดมีศาลากลางน้ำ ภายในศาลามีรูปหล่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ และอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา
จากนั้น เช็คอิน เข้าที่พัก ณ โรงแรม The Quarter ปาย หรือเทียบเท่า
ก่อนนำทุกท่านไปรับประทานอาหารเย็น นำทุกท่าน Check in กับ Coffee in Love ร้านกาแฟยอดฮิตที่ใครมาปายต้องแวะ
จากนั้น เราจะนำทุกท่านไปเก็บภาพมุมต่างๆ ณ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมเส้นทางของปายกับโลกภายนอกสะพานเหล็กแห่งนี้ในอดีตเป็นสะพานเหล็กที่ข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้สร้างสะพานใหม่ซึ่งเป็นคอนกรีต ทางจังหวัดจึงได้ขนย้ายมาสร้างไว้ที่อำเภอปาย และท่านยังได้ ชมวิวแม่น้ำปาย อีกด้วย
ยามเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่ห้า เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
ยามสาย ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางกลับไปยัง จ. เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ยามบ่าย ก่อนอำลาเชียงใหม่ ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่ จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
14.35 น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG2228 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
16.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องชั้นประหยัด สายการบิน Bangkok Airways เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 20 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ นางสาวชฎารัตน ภู่วิจิตร”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 16,688