พาสูงวัย หนีร้อน ไปนอน หลีเป๊ะ มนต์สเน่ห์แห่งท้องทะเลไทย น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา

พาสูงวัย หนีร้อน ไปนอน หลีเป๊ะ มนต์สเน่ห์แห่งท้องทะเลไทย 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  16 - 18 พฤศจิกายน 2563

ราคาท่านละ  15,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 3 คัน

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเรือปากบารา - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

04.30 น. ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )
06.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
07.25 น. ถึงสนามบิน หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้น เดินทางเข้าเมืองสตูล โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง พาแวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง
11.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบาราจ.สตูล
12.00 น. นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน ถึง เกาะตะรุเตา จากนั้นชมศูนย์นิทรรศการและนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ
ยามบ่าย นำท่านแวะชมเกาะไข่ นำคณะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลพร้อมให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
ยามเย็น เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ชารีน่าฮิลล์บีชรีสอร์ทและสิตาบีชรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก หรือ เดินชมวิถีชีวิตชาวเลมอร์แกนด์ ที่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ
ยามค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำดูปะการัง - เกาะหินซ้อน - เกาะผึ้ง - หาดทรายขาว เกาะราวี - อ่าวสอง - เกาะหินงาม

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
ยามสาย นำท่านนั่งเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้นดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่านไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย
กลางวัน นำทุกท่านเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี
บริการอาหารกลางวัน บนเกาะ
ยามบ่าย นำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก
จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก และนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวางปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก ชารีน่าฮิลล์บีชรีสอร์ทและสิตาบีชรีสอร์ท ชำระร่างกาย
ยามค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สตูล - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให้คณะ เดินเล่นและเก็บภาพยามเช้าบริเวณด้านหน้าที่พัก
ยามสาย เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจจัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ท
11.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
15.00 น. พร้อมเหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7109 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 16,688