สูงวัยผจญภัย เจาะลึกอุทยานธรณีโลก ณ สตูล

สูงวัยผจญภัย เจาะลึกอุทยานธรณีโลก ณ สตูล 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 2ึ7 - 29 เมษายน 2564

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 12,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – สตูล –  ถ้ำเลสเตโกดอน - พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า - ซีซี รีสอร์ท

04.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์ 15 สายการบินนกแอร์   โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

06.00 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 70

07.25 น.      เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

                    แวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

ยามสาย        เดินทางต่อไปยัง จังหวัดสตูล ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 

ยามสาย        นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดลงเรือ ถ้ำเลเสตโกดอน  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

 

***แนะนำให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดที่เปียกน้ำได้ สำหรับเดินทางไปถ้ำเลสเตโกดอน

 

***เมื่อเดินทางมาถึงถ้ำเลสเตโกดอน เปลี่ยนการเดินทางเป็นเรือแคนู (นั่งลำละ 2 ท่าน + 1 คนพาย) ใช้เวลาท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอนเป็นเวลา 3 ชม. (ระยะทาง 4 กม.) นักท่องเที่ยวจะต้องสวมเสื้อชูชีพ หมวกกันกระแทก และไฟฉายคาดหัว (ซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะฝีพายจะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้เรียบร้อย) บางช่วงของการนั่งแคนูจะต้องมีลงจากเรือบ้าง เพราะน้ำบางช่วงจะตื้น >>มีการขึ้นและลงเรือแคนูหลายรอบ

 

                 ถ้ำเลสเตโกดอน เดิมชื่อถ้ำวังกล้วย เป็นถ้ำหินปูนมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใหญ่ทอดยาวในแนวระดับ อยู่ในเทือกเขาหินปูนที่ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ จากเขาหญ้าระทางตอนเหนือต่อเนื่องลงมาตอนใต้ผ่านเขาวังกล้วยลงไป มีทางเข้าออก 3 ทาง อยู่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขา 2 แห่ง และอยู่ทางด้านตะวันตกของเทือกเขา 1 แห่ง จากปากถ้ำทั้งสาม มีอุโมงค์ถ้ำยาวไปบรรจบกัน มีทางน้ำไหลจาพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าไปในปากถ้ำทั้ง 2 และไหลไปบรรจบรวมกันผ่านอุโมงค์เดียวกันไปออกที่ปากถ้ำทางด้านตะวันตก เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร แล้วไหลลงคลองหญ้าระ ผ่านผืนป่าชายเลนไปออกทะเลอันดามัน

 

                 ในปี พ.ศ. 2551 นายยุทธนันท์ แก้วพิทักษ์ กับเพื่อนอีก 3 คนได้เดินทางเข้าไปในถ้ำเพื่อจับกุ้ง และได้พบกับซากดึกดำบรรพ์ชิ้นหนึ่ง ต่อมาได้ส่งมอบให้กับอำเภอทุ่งหว้า โดยนำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งหว้า ในขณะนั้นมีการนำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ได้รับทราบข่าวจึงได้ติดต่อกับนายณรงฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เพื่อขอเข้าศึกษารายละเอียด โดยได้มอบหมายให้อาจารย์จรูญ ด้วงกระยอม และคณะ เดินทางไปศึกษาชิ้นตัวอย่างดังกล่าว พบว่า ซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวเป็นซากกระดูกขากรรไกรพร้อมฟันกรามของช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกดอน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีน (ประมาณ 1.8 ล้านปีก่อน) ต่อมาจึงได้เรียกขานถ้ำนี้ว่า "ถ้ำเลสเตโกดอน"

 

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ (มื้อนี้จะรับประทานอาหารช้าค่ะ ประมาณ 14.00 น. – 14.30 น.)         

 

ชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นอาคารชั้นเดียว มีขนาดพื้นที่จัดแสดง อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 100,000 คนต่อปี โดยภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และซากดึกดำบรรพ์ช้างที่พบใน ถ้ำเล สเตโกดอนและซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ

 

ยามบ่าย      จากนั้นนำท่านเดินทางไป อำเภอละงู เข้าที่พัก ซีซี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

 

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

 

วันที่สอง     

ทัวร์ทะเลดำน้ำ เกาะบุโหลน – เกาะบุโหลนเล – เกาะหินขาว – เกาะหินรัง

 

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 

09.30 น.      นำทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือปากบารา เพื่อรับฟังรายละเอียดต่างๆ จากไกด์ประจำทริป ก่อนออกเดินทางสู่เกาะบุโหลน (เรือหางยาวนั่งลำละ 8-9 ท่าน/หรือเรือลำใหญ่สำหรับ 20 ท่าน)

 

11.00 น.      เดินทางถึงเกาะบุโหลนเล สัมผัสกับธรรมชาติอันเงียบสงบ และศึกษาวิธีธรรมชาติบนเกาะ เดินเล่นพักผ่อน เล่นน้ำ ทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ แบบปิคนิค

 

ยามบ่าย       ออกเดินทางถึงเกาะหินขาว นำทุกท่านสัมผัสกับเหล่าบุปผาโลกใต้ทะล และปะการังอ่อนหลากสีสรร สวยสดงดงาม จากนั้น ออกเดินทางไปสู่เกาะไก่ ลงสัมผัสกับฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด

 

      เดินทางถึงเกาะบุโหลนรัง ชมโค้งประตูหินที่สวยงาม จากนั้น ไปต่อกันที่เกาะบุโหลนไม้ไผ่ พักผ่อน,เล่นน้ำ, หรือทำกิจกรรมอิสระต่างๆ

 

 

 

      ได้เวลาแก่อันสมควร นำทุกท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือ

 

ยามเย็น        นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

                      พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

 

วันที่สาม

สะพานข้ามกาลเวลา – ถ้ำภูผาเพชร – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

 


ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

 

ยามสาย        นำท่านชม สะพานข้ามกาลเวลา ที่เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดด ๆ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 600×300 ตารางเมตร ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวที่เป็นหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา แหล่งมีลักษณะเป็นผาชันติดทะเลทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออก มีสะพานเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝั่งผาชันด้านตะวันออก แล้วโค้งไปทางตะวันตกผ่านเขตรอยต่อระหว่างหินปูนสีเทากับหินทรายสีแดง

 

          จากนั้นนำท่านเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

           ชมถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก เนื้อที่ภายในถ้ำกว่า 50 ไร่ เพดานถ้ำสูงโปร่ง โดยความอัศจรรย์ภายในถ้ำแห่งนี้ปรากฏผ่านหินงอกหินย้อย ที่มีประกายระยิบระยับตระการตาดูคล้ายเกล็ดเพชรมากมาย ภายในถ้ำนั้นจัดสรรแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากถึง 20 ห้อง มีสะพานไม้เป็นทางเดินตลอดถ้ำและติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยห้องที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 

- ห้องภูผาเพชร ถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของถ้ำเลยทีเดียว ด้วยหินงอกหินย้อยภายในห้องนี้มีประกายเหมือนเกล็ดเพชรระยิบแวววาว เมื่อกระทบกับแสงไฟจะแลดูสวยงามวิจิตรตระการตาเกินคำบรรยาย

 

***ทางเข้า-ออก ของถ้ำภูผาเพชร เป็นช่องที่เล็กมาก เรียกว่าทางเข้าขนาดพอดีตัว แต่ข้างในถ้ำกลับมีขนาดที่ใหญ่และกว้างขวาง และต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 300 ขั้น ส่วนภายในถ้ำจะโล่งกว้าง และอากาศถ่ายเทได้ดี แต่ค่อนข้างจะมืดมีไฟให้ไม่มีกี่จุด จำเป็นต้องมีไฟฉายเข้าไปด้วยค่ะ

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

ยามบ่าย      สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

 

17.20 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD511 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที

 

18.45 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพน้ำทะลที่มีน้ำขึ้น-น้ำลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นสำคัญที่สุดคะ***

 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 3 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 41,946