เที่ยวเชียงใหม่ อย่างมีสไตล์ ฝาง เชียงดาว

เที่ยวเชียงใหม่ อย่างมีไตล์ "ฝาง เชียงดาว" 1 วัน อาหาร 2 มื้อ

วันเดินทาง : 28 พฤศจิกายน 2563  

ราคาท่านละ : 850 บาท 

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

>>กำหนดการเดินทาง<<

เชียงใหม่ - ฝาง - วัดตับเต่า - พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) - ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน - ระเบียงดาว - ถ้ำหลวงเชียงดาว - เชียงใหม่

06.00 น.     ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. (ตรงข้ามท่าอากาศยานเชียงใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางสู่ อำเภอฝาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
(ให้บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนรถ)
 
ยามสาย      นำท่านชมวัดถ้ำตับเต่า เป็นศาสนสถานโบราณเก่าแก่นานนับหลายร้อยปี วัดถ้ำตับเต่า เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ดับเต้า หมายถึง การดับขี้เถ้า ที่เกิดจากการเผาไหม้ป่า เมื่อเรียกกันนานๆ เข้าก็เลยเพี้ยนกลายมาเป็นคำว่า ตับเตา จนกลายเป็นที่เรียกขานว่า ถ้ำตับเต่า และสร้างขึ้นในยุดในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด มีเพียงแค่ การสันนิษฐานตามสิ่งก่อสร้างในวัด นั่นก็คือ พระพุทธรูปไสยาสน์ องค์ใหญ่มีขนาดความยาว 9 เมตร สร้างด้วยเทคนิคการก่ออิฐถือปูนพอกด้วยยางไม้รักปิดทองในแบบศิลปะอยุธยา
พาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และพิพิธภัณฑ์ โดยแวดล้อมไปด้วยชุมชนบ้านยางที่เงียบสงบและสวยงาม
นำทุกท่านกราบนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม บ้างก็เรียก ศาลเจ้าแม่กวนอิม ชาวบ้านยาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2524 และความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ วัดแห่งนี้มีเพียงแม่ชีจำวัด โดยแม่ชีจะสวมชุดสีกากีแบบชาวจีน
กลางวัน    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ***มื้อนี้ขอพาทุกท่านเปลี่ยนสไตล์อาหารไทย-เหนือ เป็นอาหารจีนยูนาน สุกี้ หมั่วโถ ร้านเด็ดร้านดังของอำเภอฝางค่ะ
ยามบ่าย     นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ณ บ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยท่านสามารถแชะภาพ ชมธรรมชาติ เพลิดเพลินไปกับวิวดอยหลวงเชียงดาว และสามารถสั่งชา กาแฟ ทานได้ตามอัธยาศัย (ค่ากาแฟ/อาหาร ไม่รวมในทัวร์)
ต่อด้วย ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและ ตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินกลับ เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
19.00 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
ค่าบริการรวม
  • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าน้ำดื่ม
  • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
  • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระ 500 เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 37,570