พาสูงวัยเชียงใหม่ เที่ยวตามฤดูกาล นาขั้นบันได ป่าบงเปียง

เที่ยวตามฤดูกาล นาขั้นบันได ป่าบงเปียง 1 วัน อาหาร 2 มื้อ

วันเดินทาง : 8 พฤศจิกายน 2563  

ราคาท่านละ : 890 บาท 

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

>>กำหนดการเดินทาง<<

เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุนภเมทินีดล-นภพลภูมิศิริ –  บ้านป่าบงเบียง – ตลาดม้ง –  น้ำตกวชิรธาร –  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร – วัดสันป่ายางหลวง – เชียงใหม่

 

06.00 น.         ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. (ตรงข้ามท่าอากาศยานเชียงใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นออกเดินทางสู่ป่าบงเปียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

(มีบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนรถ)

ยามสาย        นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ้านป่าบงเบียง อ.แม่แจ่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันไดที่สวยงามสุดๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และความสวยงามของท้องทุ่งนาเขียวและเหลือง

 

นำท่านเดินทางไปยังดอยอินทนนท์ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุนภพลภูมิศิริพระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงามและลานระหว่างทั้งสองพระมหาธาตุ มีสวนพฤษาจัดแสดงให้ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์

***เนื่องจากมีอากาศค่อนข้างหนาว ขอแนะนำให้ท่านเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยค่ะ***

ต่อจากนั้น พาท่านมาแวะช้อปปิ้งที่ ตลาดม้ง ชาวบ้านเผ่าม้งแต่งชุดพื้นเมืองออกมาขายสินค้าตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำ ของที่นำมาขายก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเช่นลูกพับ สตรอว์เบอรี่ ผักยอดฝักแม้ว เสาวรส สาลี่ แอปเปิ้ล อะโวคาโด้ไวน์ผลไม้ น้ำผึ้งป่า เสื้อผ้าพื้นเมือง ฯลฯ ของทานเล่นก็เช่น ถั่วแมคคาดีเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 


กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางไปชมน้ำตกวชิรธาร สัมผัสกับความงามของน้ำตกขนาดใหญ่ แต่เดิมน้ำตกแห่งนี้ชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณ รู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้ำมาก

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด และเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า   เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมือง เชียงใหม่

 

ต่อจากนั้น นำท่านเดินทางมาที่ วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้


ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินกลับ เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)

 

18.00 น.      เดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

ค่าบริการ

8 พฤศจิกายน 2563

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

890 บาท/ท่าน


ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บา(สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 500 เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 37,591