เมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน ชมความงามทุ่งดอกบัวตอง

เมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน ชมความงามทุ่งดอกบัวตอง ณ ดอยแม่อูคอ 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง : 24 - 25 พฤศจิกายน 2563  

ราคาท่านละ : 2,900 บาท 

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก

เชียงใหม่ – ถ้ำแก้วโกมล – ดอยแม่อูคอ – แม่ฮ่องสอน – เข้าที่พัก


06.00 น.        ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ตรงข้ามท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ออกเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) (ให้บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนรถ)

ยามสาย         นำท่านชมความงามของ ถ้ำแก้วโกมล สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่โด่งดังในประเทศไทยเท่านั้น แต่ไปไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียว ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ภายในถ้ำจะมีผลึกแร่แคลไซค์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะ มีที่มาว่า ถ้ำน้ำแข็ง ภายในถ้ำจะแบ่งเป็นหลายห้องแต่ละห้องจะอยู่ถัดกันไปตามความลึกของถ้ำ ภายในถ้ำจะค่อนข้างชัน   จัดว่าเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้านในแบ่งเป็นห้องต่างๆ 5 ห้อง คือ ห้องพระทัยธาร            ห้องวิมานเมฆ ห้องเฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพริศแพร้วมณีบุปผา

                    ***เนื่องจากถนนเป็นทางแคบและชัน เดินรถได้ทางเดียว จึงต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น (ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที)***

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       นำท่านเดินทางไปที่ ดอยแม่อูคอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นดอยที่มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงขึ้นสลับด้วยทิวทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหลืองอร่ามทั่วเทือกเขา มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่    ชมความงดงามของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขาพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติบนดอยซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มที่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนช่วงเย็นสามารถชมวิวพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้า ยามที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง พร้อมๆกับดอกบัวตองที่่เบ่งบานเต็มที่เป็นภาพที่จะตราตรึงใจโดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

 

             หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ยามเย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ     นำท่านเข้าที่พักที่ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท หรือเทียบเท่า…ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

วัดพระธาตุดอยกองมู – สวนสนบ่อแก้ว – ออบหลวง – เชียงใหม่


ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก  จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่สะเรียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

             สวนสนบ่อแก้ว  มีต้นสนปลูกเป็นแถวเรียงรายตลอดข้างทางเป็นป่าสน อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบยาวไปสุดสายตาทำให้บรรยากาศมีความโรแมนติก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เกาะนามิเมืองไทย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศที่มีสนภูเขาชนิดต่างๆที่กรมอุทยานแห่งชาติฯนำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย

 

             ต่อจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติ ออบหลวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่าเกรงขามไว้ในที่เดียวกัน เป็นเพราะว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของออบหลวงที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลักษณะเป็นผาสูงชัน และแคบมาก บีบทางน้ำไหลให้แคบเข้า ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เกิดเสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่นโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของออบหลวง

            สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

ยามเย็น   เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24-25 พฤศจิกายน 2563

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

     2,900 บาท

     700 บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 37,593