UNSEEN เชียงใหม่... ความงดงามในยามหนาว

UNSEEN เชียงใหม่ ความงดงามในยามหนาว 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  17 - 19 มกราคม 2565

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – พระตำหนักผาตั้ง – โครงการหลวงดอยอินทนนท์ – โครงการหลวงขุนวาง – ชมพญาเสือโคร่ง

05.20 น.                ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2                            ชั้น 3  ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

06.50 น.                ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที

08.00 น.                เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่                

                         เดินทางไปยังพระตำหนักผาตั้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมพญาเสือโคร่งบานบนดอยอินทนนท์ ที่นี่มีต้นพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งทั่วสนามหญ้าสีเขียวแสนกว้าง มีที่นั่งเล่นและเดินชมดอกพญาเสือโคร่งริมสนามหญ้า และเส้นถนนภายในพระตำหนัก ฯ เนื่องจากพระตำหนักผาตั้ง ตั้งอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่รายล้อมได้อีกด้วย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โครงการหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่งของโครงการหลวง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและวิจัยพืชผักและไม้ดอกไม้ใบเมืองหนาวหลากหลายชนิด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยบนพื้นที่สูงบริเวณยอดเขา ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเที่ยวดอยอินทนนท์ซึ่งได้รับความนิยมมากมาย เพราะมีบริเวณกว้างขวางให้ได้ชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับ และยังมีร้านอาหาร รวมถึงร้านจำหน่ายพืชผักผลไม้ รวมทั้งผลผลิตต่างๆ ของโครงการหลวงให้ได้ซื้อติดไม้ติดมืออีกด้วย

กลางวัน                  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย                  นำทุกท่านไปยังโครงการหลวงขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นโครงการหลวงที่เน้นทางด้านแปลงปลูกพืช งานวิจัย จุดเรียนรู้ ในนี้มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง เช่น ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชาจีน พืชไร่ เห็ด และ กาแฟ โดยชาวบ้านในพื้นที่นี้จะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมความงามของ ดอกพญาเสือโคร่ง  

นำทุกท่านเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ยามเย็น                  เช็คอิน เข้าที่พักAt Pingnakorn Riverside Chiangmai หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร
                              ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

พระธาตุดอยสุเทพ – ขุนช่างเคี่ยน – ถ้ำหลวงแม่สาบ

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ยามสาย        นำท่านไปยังพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้

        จากนั้นนำท่านชม ขุนช่างเคี่ยนหรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน เป็นสถานีวิจัยเกี่ยวกับ เมล็ด พันธุ์กาแฟ  ไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ พลับ บ๊วย พลัม อะโวกาโด มะคาเดเมีย และไม้ผลกึ่งร้อน ได้แก่ ลิ้นจี่ และในทุกๆปีของหน้าหนาวช่วงปลายธ.ค-ม.ค. จะเป็นช่วงต้นนางพญาเสือโคร่งหรือที่เรียกกันว่าซากุระเมืองไทย สีชมพู สดจะบานสะพรั่งอวดความงามไปทั่วบริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน หมู่บ้านชาวม้ง บ้าน ขุนช่างเคี่ยนเต็มไปด้วยสีชมพูของต้นนางพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่มาก ทั้งตามข้างทางถึงในหมู่บ้าน

(โดยต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะ 4WD ของคนในท้องที่ เนื่องจากทางขึ้นเขา และ คดเคี้ยว)

กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย           นำท่านเดินทางไปยัง อ.สะเมิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

                      ชมถ้ำหลวงแม่สาบ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนขาน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีสำนักสงฆ์ไปตั้งที่อยู่บริเวณปากถ้ำด้วยแต่ทางอุทยานแห่งชาติขุนขานเกรงว่าจะเกิดความเสียหายทางธรรมชาติเลยให้ทางสำนักสงฆ์ย้ายออกไป ความงดงามภายในถ้ำหลวงแม่สาบยังถือว่ามีความสมบรูณ์อยู่มากภายในถ้ำยังคงมีหินงอก หินย้อย อยู่มากมาย อากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็นและโปร่งโล่งไม่อึดอัด

      เป็นถ้ำหลวงกว้างใหญ่พอสมควร มีดีล้วนด้วยลวดลายป้ายด้วยสี ผิวผนังถ้ำเรียบด้วยวารีหลายล้านปีก่อนนี้ที่มีมา หลวงแม่สาบถ้ำดีที่สะเมิง ลองไปเบิ่งไปดูในคูหา ถ้ำแม่สาบสวยล้ำงามแปลกตา ไปดูมาเห็นแล้วแก้วมณี สี่ห้องถ้ำงามตามธรรมชาติ แต่งเติมวาดดารดาษด้วยหลากสี ผิวหนังช้างเป็นผนังก็ยังมี สวยแปลกดีถ้ำนี้มีให้ชม

ยามเย็น                  เดินทางกลับยังที่พัก At Pingnakorn Riverside Chiangmai

ยามค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

วัดหลวงขุนวิน – ตลาดต้นพะยอม – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

ยามเช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย     จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดหลวงขุนวิน (ช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นวัดที่เก่าแก่ งดงาม และสงบ และมีศิลปะเฉพาะที่สวยงามมากมายท่างกลางป่าเขา เยี่ยมชมอุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว) อุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และบันไดพญานาคอันสวยงาม

(โดยต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะ 4WD ของคนในท้องที่ เนื่องจากทางขึ้นเขา และ คดเคี้ยว)

กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                  นำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่  จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด

ยามบ่าย                  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ (แจกข้าวกล่องที่สนามบิน)

18.10 น.          ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9 ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ1 ชั่วโมง 5 นาที

19.15น.                เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 50,740