พิษณุโลก เนินมะปราง สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย สวรรค์แห่งขุนเขา

พิษณุโลก เนินมะปราง สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย สวรรค์แห่งขุนเขา 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  4 - 6 พฤษภาคม 2565

ราคาท่านละ  6,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - สวนบัวอมรรัตน์ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - วัดนางพญา

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

จากนั้นออกเดินทางไป จ.พิษณุโลก แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6 ชั่วโมง)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย  พาท่านเยี่ยมชม สวนบัวอมรรัตน์ เป็นสวนบัวที่ปลูกบัวกระด้งยักษ์ขนาดใหญ่แผ่กระจายไปเต็มพื้นที่ของบ่อน้ำ ซึ่งเป็นของนายธรรมรงค์ ผู้เริ่มทดลองปลูกบัวพันธุ์วิกตอเรีย เพราะต้องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงมีแนวคิดปลูกบัวกระด้งหรือบัววิกตอเรียขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับถ่ายภาพสร้างความประทับใจให้แก่บัณฑิตจบใหม่ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แต่เมื่อมีการเผยแพร่ภาพบัวกระด้งในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ชื่นชอบ บัวกระด้งเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

 

ต่อมานำท่านเที่ยวชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระ-ศรี ตั้งอยู่ริมม่น้ำน่าน ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงาม ภายในมีโบราณสถานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิหารเก่า พระปรางค์ และวิหารหลวง มีพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ซึ่งถูกขนานามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศ  

จากนั้นนำทุกท่านมาที่ วัดนางพญา เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในเมืองพิษณุโลกสองแคว สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระนางวิสุทธิกษัตริย์ผู้เป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในอุโบสถของวัดยังมีพระประธาน "สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัยลงรักปิดทองทั้งองค์ มีซุ้มเรือนแก้วประดับอย่างงดงาม

 

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

              เข้าที่พัก Topland Hotel      พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ชุมชนเนินมะปราง-  บ้านผารังหมี - วัดผารังหมี - ไร่ภูตะวัน บ้านมุง - ถ้ำนางสิบสอง - ภักดีฟาร์ม

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ยามสาย        นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก  เป็นอำเภอที่มากเสน่ห์ด้วยธรรมชาติของป่าเขาและชุมชน เหมาะแก่การพาร่างกายไปผ่อนคลายและพบกับความบริสุทธิ์ของอากาศตามรรมชาติ

          พาท่านเยี่ยมชม บ้านผารังหมีเป็นชุมชนที่ถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่สลับซับซ้อนกันไปมาพร้อมทั้งมีวิวทิวทัศน์ของทุ่งนากว้างขวางที่มีความเขียวขจีและสวยงามภายในชุมชนมีความดั้งเดิมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวบ้าน  มีการสาธิตทำงานหัตถกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทอเสื่อ การเย็บผ้า การทำไม้กวาด เป็นต้น สามารถแวะลงชมงานหัตถกรรมเหล่านี้ได้ตลอดเส้นทางรอบหมู่บ้าน

หลังจากนั้น พาท่านมาที่ วัดผารังหมี  วัดที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ มีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านผารังหมี ด้านในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อเพชรมณี พระพุทธรูปางไสยาสน์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านผารังหมีมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมี บันไดสวรรค์ที่ทอดยาวขึ้นไปสู่จุดชมวิวมุมสูงสุดของหมู่บ้านอีกด้วย

 

จากนั้น พาท่านเที่ยวชม บ้านไร่ภูตะวัน ที่บ้านมุง มีสภาพเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งท่ามกลางขุนเขาพร้อมต้อนรับผู้คนมายลโฉมและเทือกเขาหินปูนล้านปีที่กลายเป็นมนต์ขลังดึงดูด ซึ่งสามารถสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้ด้วยภูเขาหินน้ำตกและถ้ำค้างคาว

***เปลี่ยนรถ นั่งอีแต๊น ชมบ้านมุง นักท่องเที่ยวก็จะได้ชมภูเขาหินปูนและบรรยากาศรอบ ๆ ชุมชน (ใช้เวลานั่งอีแต๊นประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (อาหารพื้นบ้าน)

ยามบ่าย        พาท่านเที่ยวชม ถ้ำนางสิบสอง ที่วัดบ้านมุง

 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง ภักดีฟาร์ม สถานที่แห่งนี้ป็นฟาร์มกวางแห่งเดียวในพิษณุโลก เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บรรยากาศโดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวขจี มีสนามหญ้าและป่าจำลองธรรมชาติให้เมาะสำหรับกวาง มีกิจกรรมป้อนอาหารกวาง มุมถ่ายรูปสวยๆ และค่าเฟ่ภายในฟาร์ม อีกทั้งมีสินค้าแปรรูปจากหนังกวางอีกมากมาย

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Topland Hotel (หรือเทียบเท่า)...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

วัดราชบูรณะ- พระราชวังจันทร์ - กรุงเทพฯ

ยามเช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์                   

ยามสาย   นำท่านเดินทางไปยัง วัดราชบูรณะเป็นวัดที่มีอายุยาวนานนับพันปี ทำให้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกัน เจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมที่เรียงกันเป็นชั้นๆ และมีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากอีกฝั่งของแม่น้ำ ส่วนพระอุโบสถจะอยู่ใกล้ๆ กับหอไตรด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ด้านบน

 

หลังจากนั้น พาท่านเยี่ยมชม พระราชวังจันทร์ พระราชวังโบราณ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ประสูติ และเจริญพระชันษาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระองค์ เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช ในสมัย เมืองพิษณุโลก มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา ที่ยังเหลือร่องรอยโครงสร้างของพระราชวังให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

19.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 76,517