สักครั้ง ... บินตรง ลงเบตงใต้สุดเมืองไทย

เบตง ปัตตานี สงขลา บินกลับหาดใหญ่  5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง :  22 - 26 กรกฎาคม 2565

ราคาท่านละ  19,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง  –  สนามบินเบตง  – อุโมงค์ปิยะมิตร  –  สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินป้าย OK Betong – วงเวียนหอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์โบราณ

08.30 น.          ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  เข้าประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ (ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

10.00 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินเบตง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD622 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที   

11.45 น.          เดินทางถึง สนามบินเบตง

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (12.30 น.)

ยามบ่าย         นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  สร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ เป็นอุโมงค์มีความกว้างพอคนเดินได้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร คล้ายๆกับ  อุโมงค์ “กู๋จี” ของพวกนักรบเวียงดงที่โฮจิมินทร์ ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน

              จากนั้นนำท่านไปยัง สวนหมื่นบุปผา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

              นำทุกท่านเข้าไปสัมผัส บ่อน้ำพุร้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ต.ตาเนาะแมเราะ ที่บ่อใหญ่มีความร้อน ต้มไข่สุก ภายในเวลาแค่ 7 นาที ในคณะที่บ่อเล็กมีการขุดทอนความร้อนของสายน้ำให้เราๆท่านๆสามารถนั่งเอาเท่าแช่น้ำ กันได้แบบร้อนพอสมควรแต่ไม่ถึงกับต้มไข่สุก

           แวะถ่ายรูปที่ จุดเช็คอินป้าย OKBetong ระหว่างทางกลับเบตง

         จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกา เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็น สัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ทำการก่อสร้างด้วยหินอ่อน ในยามเย็นจะเห็นฝูงนก นางแอ่นนับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบ ๆ สายไฟบริเวณหอนาฬิกาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกา

             นำท่านชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมือง ให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้   ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ยามเย็น         นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Grand Mandarin Betong หรือเทียบเท่า

                  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่สอง

ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง  – วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม– รูปปั้นไก่เบงตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ –Street Art เบตง – ท่าเรือตาพะยาประตูสู่ฮาลาบาลา – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา เกาะทวด ไหว้ขอพรทวดบูเกี๊ยะ

05.00น.       นำทุกท่านไปชมความสวยงามของ พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ กม.32 (เขาไมโครเวฟ) ตั้งอยู่ในเขตของตำบลอัยเยอร์เวง (สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ)

***ต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะของชาวบ้าน หรือรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขึ้นต่อไปยังจุดชมวิว***

               เที่ยวชม สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง) บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีความสูง 45 เมตร มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมวิว และลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์อันสวยงามสุดอลังการ

                    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ยามสาย         แวะนมัสการ วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นในอดีตของเมืองเบตง

จากนั้นนำท่านชมสัญลักษณ์ประจำเมืองเบตง และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นั่นคือไก่เบตง

 

                 นำท่านชม อุโมงค์มงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่กว้าง 7 เมตร มีทางเดินเท้าข้างละ 1 เมตร มีระบายน้ำอย่างดี ความเร็วรถจำกัด ที่ 60 กม./ชม. อุโมงค์นี้เปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ และทะลุออกไปสู่หมู่บ้านใหญ่กลางหุบเขา คือหมู่บ้านธารน้ำทิพย์ บ้านซาโห่

              นำท่านแวะถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตาพะเยา ประตูสู่ฮาลา-บาลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา ชมความงามของทะเลสาบ มุ่งสู่เกาะทวด เป็นเกาะน้ำจืดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา นำท่านไหว้พระขอพร ทวดบูเกี๊ยะ นั่งเรือต่อไปที่น้ำตกบ่อหิน เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาลงสู่แม่น้ำเขื่อนบาง เช็คอินถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยและเดินทางกลับสู่ฝั่ง

***เปลี่ยนการเดินทางโดยเรือเพื่อไปยัง เกาะทวด และใช้เวลาล่องเรือไปยังจุดต่างๆ รวมถึงไหว้พระขอพร ประมาณ 1-1.30 ชัวโมง***

ยามเย็น       นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก  Grand Mandarin Betong หรือเทียบเท่า

                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่สาม

วัดพุทธาธิวาส – ถ้ำกระแชง – วัดช้างให้ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลาง ปัตตานี – เข้าที่พัก

ยามเช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำคณะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณ วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม

        จากนั้นเดินทางไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง พานำชม ถ้ำกระแชง เป็นถ้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ เพดานของถ้ำมีหินย้อยมากมาย

จากนั้นเดินทางอีกประมาณ 1 ชั่วโมง

         นำทุกท่านชม วัดช้างให้  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      นำท่านกราบสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”  ติดกับศาลเจ้าแม่ ยังมีย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย

           ชม มัสยิดกลาง ศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่สองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถง มีระเบียงสองข้างภายในห้องโถงด้านในมีบัลลังก์ทรงสูงและแคบ

ยามเย็น       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ        นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

วังยะหริ่ง – มัสยิดกรือแซะ – เข้า จ.สงขลา – เขาตังกวน – ศาลาแดง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา – ย่านเมืองเก่าStreet Art

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำทุกท่านชม วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3  ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2 ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม  เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน

              นำทุกท่านชม มัสยิดกรือแซะ  มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด  ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สาทรงกลมเลียนรูปลักษณะแบบเสาโกธิคของยุโรป ช่องประตู หน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลม และโค้งมนแบบโกธิค โดมและหลังคายังก่อสร้างไม่เสร็จ อิฐที่ใช้ก่อมีรูปลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่

             จากนั้นเดินทางเข้า จ.สงขลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       นำทุกท่านไหว้พระชมวิว เขาตังกวน เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต เข้าชมเจดีย์พระธาตุหรือพระเจดีย์หลวงเป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของเขาตังกวน พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์โบราณที่มีมานานแต่ไม่ปรากฎหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนบ้างก็ว่าพ่อเมืองตังอูเป็นผู้สร้าง โดยให้พระราชครูปลอดเป็นผู้จัดการก่อสร้างเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๘๕๓ ใช้เวลาก่อสร้าง ๘ ปี

            นำทุกท่านชม ศาลาแดง ศาลาวิหารแดงหรือพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ ) ตั้งอยู่บนยอดเขาชั้นที่ พลับพลาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หันหน้าพลับพลาไปด้านเชิงเขาด้านหนึ่งของเขาตังกวน เป็นบริเวณที่วิวเปิดเห็นทิวทัศน์เมืองสงจลาได้ไกลมีความสวยงามมาก ภายในศาลาพระวิหารแดงมีเสาและช่องทางเดินทะลุถึงกัน แต่ละช่องจะมีขนาดเท่ากันและเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งสามารถมองจากด้านหนึ่งก็จะเห็นทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่ง ด้านหลังของวิหารแดงเป็นบันไดนาคทางขึ้นเขาตังกวน ช่องด้านหน้าเป็นทางเดินลงไปเชิงเขาโดยทางบันได

             จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในเมืองสงขลา  ตรงข้ามกำแพงเมืองจังหวัดสงขลา เป็นโบราณสถาน ของชาติ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้และของประเทศไทย  อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป สร้างเป็นตึกก่ออิฐ สอปูน 2 ชั้น

              จากนั้นเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา อยู่บริเวณถนนนางงาม นครใน นครนอก และยะลา เป็นถนนเล็กๆ ตึก และบ้านเรือนร้านค้าในละแวกนี้สร้างตาม สถาปัตยกรรมแบบจีนปนยุโรป มีลวดลายปูนปั้นประดับที่กรอบหน้าต่างและหัวเสาสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นย่านอาหารพื้นเมือง ของสงขลา เช่นก๋วยเตี๋ยวสงขลา เต้าคั่ว ขนมกระบอก เป็นต้น และที่พลาดไม่ได้ นั่นก็คือ Street Artตามตรอกซอกซอยในตัวเมืองสงขลา ซึ่งถ้าใครไม่มาถ่ายรูป ถือว่ายังมาไม่ถึงสงขลา

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         นำท่านกลับเข้าที่พัก A list hotel หรือเทียบเท่า

                  ...สำหรับคืนนี้  ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า

ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำทุกท่านเดิน ตลาดกิมหยง สถานที่จับจ่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่แหล่งศูนย์รวมสินค้าค้าของฝากนานาชนิดให้ได้เลือกหา ทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักช้อปในย่านท้องถิ่นก็มากันอย่างครึกครื้น

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.10 น.        ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ โดยสายการบินนกแอร์

14.35 น.             เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง ขาไป กรุงเทพฯ-เบตง และขากลับ หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 88,015