สู่เมืองมรดกโลก สงขลา ปัตตานี...เมืองนี้ที่ต้องไป

สู่เมืองมรดกโลก สงขลา ปัตตานี เมืองนี้ที่ต้องไป 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  2 - 4 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – สงขลา - เขาตังกวน

07.20 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณเคาน์เตอร์ 15 สายการบินนกแอร์   โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

09.20 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7104 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

10.45 น.      เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      นำทุกท่านไหว้พระชมวิว ณ  เขาตังกวน  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอเมือง จังหวัด สงขลา เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต

เข้าชม เจดีย์พระธาตุหรือพระเจดีย์หลวง เป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของเขาตังกวน พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์โบราณที่มีมานานแต่ไม่ปรากฎหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนบ้างก็ว่าพ่อเมืองตังอูเป็นผู้สร้าง โดยให้พระราชครูปลอดเป็นผู้จัดการก่อสร้างเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๘๕๓ ใช้เวลาก่อสร้าง ๘ ปี

                 นำทุกท่านชม ศาลาแดง ศาลาวิหารแดงหรือพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ ) ตั้งอยู่บนยอดเขาชั้นที่ ๒ ประวัติการก่อสร้างศาลาพระวิหารแดง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) มีพระราชดำริให้สร้างพลับพลาเป็นที่ประทับแต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลของพระองค์คงสร้างค้างคาอยู่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสภาคใต้และแหลมมลายู เมื่อมาถึงเมืองสงขลาได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน มีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาพระวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริไว้จนสำเร็จ ในเวลาต่อมายังทรงพระราชดำริให้สร้างบันไดนาคขึ้นจากพลับพลาสำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พลับพลาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หันหน้าพลับพลาไปด้านเชิงเขาด้านหนึ่งของเขาตังกวน เป็นบริเวณที่วิวเปิดเห็นทิวทัศน์เมืองสงจลาได้ไกลมีความสวยงามมาก ภายในศาลาพระวิหารแดงมีเสาและช่องทางเดินทะลุถึงกัน แต่ละช่องจะมีขนาดเท่ากันและเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งสามารถมองจากด้านหนึ่งก็จะเห็นทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่ง ด้านหลังของวิหารแดงเป็นบันไดนาคทางขึ้นเขาตังกวน ช่องด้านหน้าเป็นทางเดินลงไปเชิงเขาโดยทางบันได

 

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านกลับเข้าที่พัก Montana Hotelหรือเทียบเท่า

                    ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ปัตตานี– วังยะหริ่ง – มัสยิดกรือแซะ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเกี่ยว – โรงปิ๊บ – มัสยิดกลาง – วัดช้างให้ – สงขลา

ยามเช้า        สวัสดียามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

ยามสาย        นำทุกท่านเดินทางไป จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นำทุกท่านชม วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3  ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2 ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม  เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน

          นำทุกท่านชม มัสยิดกรือแซะ  มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด  ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สาทรงกลมเลียนรูปลักษณะแบบเสาโกธิคของยุโรป ช่องประตู หน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลม และโค้งมนแบบโกธิค โดมและหลังคายังก่อสร้างไม่เสร็จ อิฐที่ใช้ก่อมีรูปลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านกราบสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”  ติดกับศาลเจ้าแม่ ยังมีย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย

นำท่านแวะ โรงปิ๊บ คาเฟ่ สุดแนวที่ได้บรรยากาศสไตล์โรงเตี๊ยมจีนมีความวินเทจผสมความโมเดิร์นอยู่นิด ๆ ที่เรียกโรงปี๊บ เพราะเมื่อก่อนในอดีตเดิมเป็น โรงงานผลิตปี๊บ ของเก่าเก็บ ของสะสม ของโบราณเยอะมาก ใครที่ชอบของสะสมเก่า ๆ ที่นี่มีให้ดูเพียบ

จากนั้นนำทุกท่านชม มัสยิดกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร ปมัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

นำทุกท่านชม วัดช้างให้  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

 

*** เดินทางกลับจังหวัดสงขลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที***

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านเข้าที่พัก  A LIST HOTEL หรือเทียบเท่า   

                    ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        เดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา อยู่บริเวณถนนนางงาม นครใน นครนอก และยะลา เป็นถนนเล็กๆ ตึก และบ้านเรือนร้านค้าในละแวกนี้สร้างตาม สถาปัตยกรรมแบบจีนปนยุโรป มีลวดลายปูนปั้นประดับที่กรอบหน้าต่างและหัวเสาสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นย่านอาหารพื้นเมือง ของสงขลา เช่นก๋วยเตี๋ยวสงขลา เต้าคั่ว ขนมกระบอก เป็นต้น

                        และที่พลาดไม่ได้ นั่นก็คือ Street Artตามตรอกซอกซอยในตัวเมืองสงขลา ซึ่งถ้าใครไม่มาถ่ายรูป ถือว่ายังมาไม่ถึงสงขลา

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านเดิน ตลาดกิมหยง สถานที่จับจ่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่แหล่งศูนย์รวมสินค้าค้าของฝากนานาชนิดให้ได้เลือกหา ทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักช้อปในย่านท้องถิ่นก็มากันอย่างครึกครื้น

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

15.00 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7109 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

16.30 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2-4 มีนาคม 2564

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

10,900 บาท/ท่าน

1,800 บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 27,402