เบตง ยะลา ปีนัง

เบตง ยะลา ปีนัง 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  9 - 12 กรกฎาคม 2566

ราคาท่านละ  23,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 162,783