โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า - อุดร หนองคาย บึงกาฬ รหัสโปรแกรม : TF0101

TF0101: เที่ยวไทยวัยเก๋า - อุดร หนองคาย บึงกาฬ ชมหินสามวาฬ ภูทอก ถ้ำนาคา สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน หมู่บ้านคีรีวงกต 3 วัน 2 คืน (รัฐบาลช่วย 5,000 บาท)

วันเดินทาง :  7 - 9 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ  7,500 บาท (จาก 12,500 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบินออกจากเชียงใหม่ และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินอุดร – บึงโขงหลง – ถ้ำกินรี นาคา – วัดภูทอก –  หินสามวาฬ

04.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 1เคาน์เตอร์ 47-50  สายการบินนกแอร์  โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ

06.10 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8610 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

07.15 น.      เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง

ยามสาย       เดินทางต่อไปยัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

                    นำทุกท่านเยี่ยมชม ถ้ำกินรี นาคา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) อีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งถูกค้าพบ ซึ่งลักษณะหินมีรูปร่างเหมือนกับพญานาค ตามความเชื่อของผู้ที่นับถือ

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำทุกท่านชมความงาม วัดภูทอก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ซึ่งในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บรรไดเวียน ไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้ เดินแบบตรงทอดยาว จนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขา ซึ่งจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

                    นำทุกท่านชมวิว หินสามวาฬ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม แปลกตา มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบางๆ

(เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถกระบะ4WD เดินชมหินสามวาฬระยะทางประมาณ 200 เมตร)

ยามเย็น    นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม The One Hotel หรือเทียบเท่า

                รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – อำเภอสังคม – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักพร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำทุกท่านเดินทางไปยัง จ. หนองคาย ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

                 ต่อจากนั้น นำทุกท่านเที่ยวชม  ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก ซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                    เดินทางสู่ อำเภอสังคม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

ยามบ่าย        นำท่านเที่ยวชม วัดผาตากเสื้อ  พบกับไฮไลท์ที่นี่  “Sky Walk เมืองไทย”  (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตบ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นสถานปฏิบัติธรรม มีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สามารถมองเห็นเมืองริมน้ำโขงอย่างอำเภอสังคม แม่น้ำโขงที่ไหลโค้งไปมาอย่างสง่างาม และยังสามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน โดยสามารถยืนชมได้จาก Sky Walk

ต่อจากนั้น นำทุกท่านเที่ยวชม วัดโพธิ์ชัย หรือ วัดหลวงพ่อพระใส (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ตั้งอยู่เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ เป็นศิลปะแบบเชียงแสน หล่อด้วยทองสีสุก

          พาทุกท่านช้อปปิ้ง ตลาดท่าเสด็จ   ตั้งอยู่ตลาดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลายประเทศในแถบอินโดจีน ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม ไทย ฯลฯ ประเภทของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในตลาดท่าเสด็จก็จะมี เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น ผ้าทอมือ ผลไม้สดและผลไม้แห้ง และอื่นๆอีกมากมาย หรืออาจเดินชมบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำโขงได้ตามอัธยาศัย

ยามเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

             นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมรอยัล นครา หรือเทียบเท่า...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

หมู่บ้านคีรีวงกต – วัดป่าภูก้อน – สนามบินอุดรธานี – เชียงใหม่

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำทุกท่านไปที่หมู่บ้านคีรีวงกต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)  อ.นายูง อำเภอเหนือสุดของจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอปากชม จังหวัดเลย และทิศตะวันออกติดต่ออำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านที่โอมล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติ น้ำโสม-นายูง อันเป็นแหล่งก่อกำเนิดของน้ำตกห้วยพางลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตรกร

          ***ก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติในชุมชมจะต้องเปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กเพื่อเข้าไปในชุมชนคีรีวงกต***

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ หมู่บ้านคีรีวงกต

ยามบ่าย        จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่  วัดป่าภูก้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

       ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)      แจกอาหารเย็นแบบข้าวกล่องที่สนามบินอุดรธานี

19.10 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8625 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

20.25 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่-อุดรธานี พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100%เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 16,688