โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า - เสน่ห์แห่งอีสานใต้ ณ อุบลราชธานี รหัสโปรแกรม : TF0102

TF0102: เที่ยวไทยวัยเก๋า - เสน่ห์แห่งอีสานใต้ ณ อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน 

สามพันโบก >> วัดเรืองแสง >> ผาแต้ม 

(รัฐบาลช่วย 5,000 บาท)

วันเดินทาง :  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ  7,500 บาท (จาก 12,500 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบินออกจากเชียงใหม่ และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินอุบลราชธานี  - ล่องเรือสามพันโบก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  (วัดเรืองแสง )-พักที่โขงเจียม

08.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอต้อนรับ

09.25 น.      ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุบล โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8904 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั๋วโมง 55 นาที

11.20 น.      เดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางออกจาก อ.เมือง อุบลราชธานี ไปยัง หาดสลึง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

หาดสลึง เป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำโขง เป็นท่าเรือสำหรับล่องเรือชมวิวไปยังจุดต่างๆ เช่น หาดหงส์ ปากบ้อง หาดหินสี สามพันโบก

นำท่านนำท่านลงเรือที่ หาดสลึง เพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขง ประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ อาทิ ปากบ้อง, ถ้ำนางเข็นฝ้าย, ถ้ำนางต่ำหูก, หาดหงษ์ , แก่งสองคอน, ภูเขาหิน และหาดแห่ และจอดเรือที่จุดที่เป็น ไฮไลท์ คือ สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็ก ใหญ่ จำนวนมาก ด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จอดเรือ บางจุด เช่น หาดหินสี , หลักศิลาเลข ซึ่งทางทัวร์พิจารณาแล้วว่า ไม่เหมาะกับผู้สูงวัย เนื่องจากการขึ้น-ลงจากเรือต้องใช้บันไดลิง

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         นำท่านไปไหว้สักการะพระที่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า อีกด้วย  แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียงเล็กน้อย จะไม่เห็นเป็นสีเขียวชัดเจนเท่ากับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวบางท่านที่มาเก็บภาพความงดงามผ่านสายตาต้องเผื่อใจไว้เล็กน้อย

     จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมพีรดา เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า

     พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง     

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครในสยาม ณ ผาแต้ม - เสาเฉลียง - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม -เขมราฐ-หาดทรายสูง- วัดบุ่งขี้เหล็ก-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงและชมแก่งช้างหมอบ - พักที่เขมราฐ

05.00 น.      นำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครในสยาม    

05.30 น.      ถึง ลานชมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครในสยาม ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

               หากกางแผนที่ประเทศไทยออกมา จะเห็นได้ว่า จังหวัดอุบลฯมีพื้นที่ตั้งของจังหวัด ไปในทิศตะวันออกมากกว่าจังหวัดใดๆ ในประเทศ จังหวัดอุบลฯจึงมีจุดขายที่เราได้ยินจนคุ้นหูในเรื่องพบตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม โดยมี อำเภอโขงเจียม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาชนะได 3สถานที่นี้ เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม

07.00 น. นำท่านเที่ยวยังจุดสำคัญๆใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดน


ระหว่างประเทศไทยและ ประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

ภาพเขียนสี ผาแต้มเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี ทางอุทยานฯได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไป ชมภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นภาพเขียนสีที่ยาว ที่สุดในประเทศไทย

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พาท่านชมภาพเขียนสี  ซึ่งทางทัวร์พิจารณาแล้วว่า ไม่เหมาะกับผู้สูงวัย เนื่องจากต้องเดินเป็นระยะทางไกลและชันมาก

นำท่านไปชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงราย กันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ใน เนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ ล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน ชาวบ้าน บริเวณนี้เรียกเสาหินที่ คล้ายดอกเห็ดนี้ว่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน"

ยามสาย        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

          หลังจากนั้นก็นำท่านเดินทางออกจากที่พัก ออกไปยังอำเภอเขมราฐใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง

            จากนั้นจะนำท่านไปยังหาดทรายสูง  (ในอดีต) แม่น้ำโขงที่ไหลเลาะริมตะเข็บแดนไทยในหลายๆจุด ยามหน้าแล้งสายน้ำจะลดต่ำลงมาก แนวแก่งหิน โขดหินใต้น้ำ รวมไปถึงแนวสันดอน สันดิน สันทราย ก็จะพากันโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมด


กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านไปไหว้พระ ทำบุญที่วัดบุ้งขี้เหล็ก และมาชมพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวนมาก ที่มีความสวยงามและจะมีมหาเจดีย์เด่นชัดตั้งอยู่ในวัดบุ่งขี้เหล็กอย่างสวยงามซึ่งบรรดานักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชนต่างก็แวะเข้าไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดมหาเจดีย์ที่ความสูงจากพื้นดิน 97 เมตร รวมถึงที่วัดแห่งนี้มีเกจิ อาจารย์ชื่อดัง นั้นก็คือหลวงปู่หอม


เข้าที่พักที่ แลโขงรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                     พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม     

วัดโพธิ์เขมราฐ - สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินเชียงใหม่

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านแวะสักการะและไหว้พระที่วัดโพธิ์เขมราฐ ในตัว อ.เขมราฐ  จ.อุบล ฯ คือวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปที่ก่อด้วยอิฐโบราณผสมกับน้ำเกสรดอกไม้ และน้ำเปลือกไม้เพื่อให้ดินยึดกันเป็นเนื้อเดียวกัน และคงความทนทานเหนียวแน่นและคงความมีกลิ่นหอมเฉพาะมาตลอดกว่าสองร้อยปีเลยทีเดียว ความเป็นมาคร่าว ๆ ว่าเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๓๓๐ สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเวียงจันทร์ และต้อนผู้คนมาเมืองสยาม ผู้คนจำนวนมากหนีตายมาตามลำน้ำโขง และพากันมาถากถางป่า เพื่อตั้งเป็นบ้านเรือนกันอยู่ ณ ที่บริเวณดังกล่าว ขณะที่พากันถากถางป่าออกนั้น พบว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ก่อนแล้วบนแท่นเก่า ๆ ใต้ต้นโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๐๙ เมตร สูงรวมเกศ ๑.๕๙ เมตร นั่งหันพระพักตร์ลงไปทางแม่น้ำโขง ซึ่งพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว สร้างด้วยอิฐโบราณผสมน้ำเกสรดอกไม้ และน้ำเปลือกยางไม้ ชาวบ้านจึงได้ตกลงพร้อมใจกันตั้งวัดขึ้น ชื่อว่าวัดโพธิ์ ตามที่ได้พบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวไว้

                    ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินอุบลราชธานี

11.50 น.      ออกเดินทางจากสนามบิน จ.อุบลราชธานี โดยสายการเดินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8905 ใช้เวลาบินทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 55 นาที (อาหารกลางวันให้บริการบนเครื่อง)

13.40 น.      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง เชียงใหม่-อุบลราชธานี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100%เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 16,684