TFSC01 เมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน

TFSC01: แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (ออกเดินทางจากเชียงใหม่)

วันเดินทาง :  18 - 20 พฤศจิกายน 2564

ราคาท่านละ  4,607 บาท (จาก 7,677 บาท) 

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 3 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

เชียงใหม่ –  ออบหลวง –  สวนสนบ่อแก้ว – วัดจอมแจ้ง – ทุ่งดอกบัวตอง – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ดอนจั่น (หน้า Big C ดอนจั่น)โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

                    บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนรถ

ยามสาย         จากนั้นเดินทางไปที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

                    พาท่านเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่าเกรงขามไว้ในที่เดียวกัน เป็นเพราะว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของออบหลวงที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลักษณะเป็นผาสูงชัน และแคบมาก บีบทางน้ำไหลให้แคบเข้า ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด นอกจากนี้ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของออบหลวง

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การไม่เดินทางเข้าชม จุดชมวิวดอยผาช้าง ภาพเขียนสีโบราณ และหลุมผังศพมนุษย์โบราณ ทางทัวร์พิจารณาแล้วว่า เป็นการเดินเท้าที่มีระยะทางไกลและค่อนข้างลำบากจึงไม่เหมาะกับผู้สูงวัย

          พาทุกท่านเที่ยวชม  สวนสนบ่อแก้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  มีต้นสนปลูกเป็นแถวเรียงรายตลอดข้างทางเป็นป่าสน อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบยาวไปสุดสายตาทำให้บรรยากาศมีความโรแมนติก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เกาะนามิเมืองไทย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเดียวในประเทศที่มีสนภูเขาชนิดต่างๆที่กรมอุทยานแห่งชาติฯนำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปที่ วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็น 1 ใน 4ของพระธาตุสี่จอม อ.แม่สะเรียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ) อันประกอบไปด้วย วัดพระธาตุจองแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ เป็นฉายาสะท้อน ความศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแม่สะเรียงว่า “ดินแดนพระธาตุสี่จอม”  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาเมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ ซึ่งผู้มาเยื่อนสามารถเข้าไปนมัสการเพื่อเป็น สิริมงคลแก่ตนเอง ที่ว่ากันว่า ใครสักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอินทิรา

ยามบ่าย       นำท่านเดินทางไปที่ ดอยแม่อูคอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) ซึ่งเป็นดอยที่มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงขึ้นสลับด้วยทิวทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เหลืองอร่ามทั่วเทือกเขา มีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ ชมความงดงามของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขาพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติบนดอยซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มที่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ช่วงเย็นสามารถชมวิวพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้า ยามที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง พร้อมๆกับดอกบัวตองที่่เบ่งบานเต็มที่ เป็นภาพที่จะตราตรึงใจโดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

นำทุกท่านเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ยามเย็น        นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านไข่มุก

ยามค่ำ          จากนั้นนำทุกท่าน เดินเล่น ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เป็นถนนคนเดินเล็กๆ แต่ว่ามีเสน่ห์ตรงทำเลที่ตั้งและบรรยากาศการ ซื้อขายที่ไม่ดูเต็มแน่นเบียดเสียดเกินไปไม่ดูเป็น ธุรกิจเกินไป เป็นถนนคนเดินที่มีคกลิ่นไอของความเป็นชาวบ้านของเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง

 

นำท่านกลับเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์…สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา– ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบ – ปาย –  ถนนคนเดินปาย

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านเดินทางไปชม สะพานไม้ซูตองเป้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสาเร็จ หรือ ความสาเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความสาเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาวไปบนที่นาของเจ้าของที่อุทิศผืนนาถวาย โดยสร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้าสายเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านรักไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทาง นาทุกท่านแวะชมอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทาให้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตสุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสน และไอหมอกบางๆ ยิ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม 

นำท่านเดินทางไปชมบรรยากาศของ บ้านรักไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้าทะเล กว่า 1,776 เมตร ทาให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมั่นโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนยูนนานกับบ้านดิน และการชิมชาฟรี เลือกซื้อชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลิ แถมเลือกซื้อของฝากอื่นๆ อาทิเช่น บ๊วยจีน ลูกท้อ เสื้อ รองเท้าจีน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านลีไวน์รักไทย

ยามบ่าย     เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จะตั้งอยู่ตรงเชิงเขา เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร ภายในถ้ำจะมีแอ่งน้ำและมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้อยู่ตลอด เลยเป็นถ้ำที่มีความไม่เหมือนใคร ต่างจากที่อื่นๆ เพราะในถ้ำก็ยังมีปลาเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่อีกด้วย เลยเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำปลา โดยเป็นที่อยู่ของ ปลาพลวง หรือ ในภาษาเหนือจะเรียกว่า ปลาพุง หรือ ปลามุง นั่นเองค่ะ ซึ่งปลาชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามน้ำตกและธารน้ำในป่า บริเวณด้านนอกของ ถ้ำปลา ยังมีวิวทิวทัศน์ของสภาพป่าและหน้าผาเขาหินปูน ธรรมชาติที่สวยงดงามมากๆ

จากนั้นเดินทางเข้าสู่อำเภอปางมะผ้า ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งไฮไลท์คือนั่งถ่ายภาพห้อยขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคนนั่งรถผ่านโค้งมาพันกว่าโค้งเพื่อเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่แห่งนี้

          จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

ยามเย็น        นำท่านเดินเข้าที่พัก โรงแรม The Quarter  ปาย

                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านน้องเบียร์

ยามค่ำ          จากนั้นนำทุกท่าน เดินเล่น ถนนคนเดินปาย เริ่มต้นจากชาวเขา และชาวบ้านในอำเภอปาย ได้นำสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกมาขายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตั้งแผงสินค้าเล็กๆ ต่อมาพ่อค้าแม่ขายเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายกันมากขึ้น จนทำให้เกิดเป็นถนนคนเดินปาย และทางการอำเภอปายจึงร่วมมือปิดถนนชัยสงครามเริ่มจากที่ว่าการอำเภอปายจนถึงลำน้ำปายมีการปิดจราจร ทำให้สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลาย

              

วันที่สาม

ทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชน - ร้านกาแฟ Coffee in Love – สะพานประวัติศาสตร์ ปาย – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่

ยามเช้าตรู่    นำทุกท่าน ชมทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก   คำว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว 

***เนื่องจากทางขึ้นเป็นทางลูกรังและเป็นเขาลาดชัน ต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะท้องถิ่น***

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        พาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูด นักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

เมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง  เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่ง สถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด

ก่อนนำทุกท่านไปรับประทานอาหารเย็น  นำทุกท่าน Check in กับ Coffee in Love  ร้านกาแฟยอดฮิตที่ใครมาปายต้องแวะ

 

          จากนั้น เราจะนำทุกท่านไปเก็บภาพมุมต่างๆ ณ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2485 เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมเส้นทางของปายกับโลกภายนอกสะพานเหล็กแห่งนี้ในอดีตเป็นสะพานเหล็กที่ข้ามแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้สร้างสะพานใหม่ซึ่งเป็นคอนกรีต ทางจังหวัดจึงได้ขนย้ายมาสร้างไว้ที่อำเภอปาย และท่านยังได้ ชมวิวแม่น้ำปาย อีกด้วย

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านมิตรภาพปาย

ยามบ่าย        นำท่านชมความงามของ ห้วยน้ำดัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อุทยานแห่งชาติซึ่งตั้วอยู่บนแนวเทือกเขายาวขนานกันเหนือ-ใต้ของเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาผีปันน้ำ สัมผัสไอเย็น เล่นทะลหมอก ชมดอกไม้บานสะพรั่งกลางขุนเขา

          สมควรแก่เวลา พาทุกท่านเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

16:30 น.      เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน๊อต 081-611-5123

Visitors: 50,745