โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า - ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน รหัสโปรแกรม : TF0106

TF0106: เที่ยวไทยวัยเก๋า - เขื่อนเชี่ยวหลาน ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ 3 วัน 2 คืน (รัฐบาลช่วย 5,000 บาท)

วันเดินทาง :  15 - 17 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ  9,200 บาท (จาก 14,200 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบินออกจากเชียงใหม่ และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุราษฎร์ธานี - พระบรมธาตุไชยา -  ล่องเรือคลองร้อยสาย

10.00 น.     ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอต้อนรับ

11.30 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี โดย สายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD5420ใช้เวลาเดินทาง 1ชั่วโมง 50 นาที (อาหารกลางวันให้บริการบนเครื่อง)

13.20 น.     เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

               จากนั้นท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พาท่านเดินทางไปประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงคลองบาง บ.ใบไม้ เพื่อนำทุกท่าน ล่องคลองชมวิถีชีวิต (ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง)

             คลองร้อยสาย ในบางแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ต.บางใบไม้, ต.บางชนะ, ต.คลองฉนาก, ต.บางไทร, ต.คลองน้อย และ ต.บางโพธิ์ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์และวิถีไทย ความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและชาวสวนได้ทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำด้วยการนั่งเรือหางยาว

             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามเย็น    นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมวังใต้ หรือเทียบเท่า

เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

เขื่อนรัชชประภา - นั่งเรือชมหินสามเกลอ(กุ้ยหลิน)  - แพพันวารีย์ - พักผ่อนตามอัธยาศัย

ยามเช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำท่านออกเดินไปยัง  เขื่อนรัชชประภา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้รถตู้แบบ Join)

10.30น.      เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อรอขึ้นเรือต่อไปยังเขื่อนรัชชประภา

11.30น.      ออกเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที เพื่อไปยังแพพันวารีย์

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพื้นทีส่วนใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เป็น เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า เครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลัง การผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ยามเที่ยง      เช็คอินเข้าที่พัก แพพันวารีย์ และ รับประทานอาหารกลางวัน

ยามบ่าย        หลังอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

*** ระหว่างนี้ ท่านสามารถทำกิจกรรม พายเรือแคนู ว่ายน้ำ บริเวรณหน้าห้องพักได้คะ ***

บนแพพันวารีย์ ไฟฟ้าและน้ำมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเครื่องปรับอากาศมีให้บริการ  17.00 น. – 09.00 น. และที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง

16.00          ได้เวลานำท่านชมจุดไฮไลท์นั่นก็คือ กุ้ยหลินเมืองไทย ที่มากไปด้วยยอดเขาหินปูนใหญ่-น้อย ในรูปทรงต่างๆ ตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ำให้เรายลโฉมกัน โดย โดยมีภูเขาหินปูนที่เป็นดาวเด่นสำคัญของเขื่อนนั่นก็คือ “เขาสามเกลอ” ยอดเขาเล็กๆ 3 ยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดโฉมในความแปลกตา จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภาแห่งนี้ ชมวิวสวยๆ เก็บภาพสวยระหว่างเส้นทาง ถึงหินสามเกลอจอดให้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

                 ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

Morning Safari - ชมวิวสันเขื่อน - สนามบินสุราษฯ - สนามบินดอนเมือง

06.00 น.      Morning Safari ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ที่ออกหากิน เรือแล่นออกจากแพรีสอร์ท ลัดเลาะไปตามเส้นทางเกาะแก่งต่างๆ ทำให้เราได้ชมธรรมชาติสวยงาม แปลกตาทั้งสองข้างทาง ชมที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยทางพนักงานขับเรือจะแนะนำไม่ให้ส่งเสียงดัง เพราะสัตว์ต่างๆจะตกใจและพากันหนีไปหมด

ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติอิสระพักผ่อน เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกันอีกรอบ ก่อน เช็คเอ้าท์ อำลาธรรมชาติที่สวยงาม

09.00 น.    เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก

        นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อกลับขึ้นฝั่ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง

        จากนั้น เมื่อถึงฝั่ง นำท่านนั่งรถต่อไปยัง จุดถ่ายรูป บริเวณสันเขื่อน

ยามเที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

               จากนั้นเดินทางเข้า สนามบินสุราษฎร์ธานี                   

13.50 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD5421 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

15.35 น.      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100%เพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อต 081-611-5123

Visitors: 16,690