ทัวร์เที่ยวไทย - UNSEEN เมืองอุบล

TFS005: ทัวร์เที่ยวไทย - UNSEEN เมืองอุบล 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  15 - 17 ธันวาคม 2564

ราคาท่านละ  8,900 บาท (จาก 13,900 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 4 คัน

รับลูกทัวร์ : 24 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

วัดภูเขาแก้ว –  แก่งสะพือ– เขื่อนสิรินธร – น้ำตกตาดโดน - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 

05.50 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 14 แล้วมองหาทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

07.25 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD320

08.30 น.      เดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี

ยามสาย      (ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ให้พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนตสีโล) มาพิจารณาสร้างวัดป่ากรรมฐานให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญและเป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาจิตของชาวบ้านขึ้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ภายในวัดมีความสวยงามโดดเด่นด้วยอุโบสถกระเบื้องเคลือบ

จากนั้นนำทุกท่านไปยัง แก่งสะพือ เป็นแก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งที่อยู่ในแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวจังหวัด อุบลราชธานีประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217แก่งสะพือเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า"ซำพืด"หรือ"ซำปื้ด" ซึ่งเป็นภาษา ส่วยที่แปลว่า งูใหญ่ หรืองูเหลือมแก่งสะพือ จะมีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน กระแสน้ำไหลผ่านกระทบหิน แล้วเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ริมแก่งจะมีศาลาพักร้อนตั้งอยู่ สำหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งชมทัศนียภาพของแก่ง ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม แก่งสะพือจะมีผู้นิยมไป เที่ยวกันมาก เพราะน้ำจะลดทำให้เห็นแก่งได้ชัดเจนและสวยงาม ส่วนในฤดูฝนน้ำจะท่วมแก่ง นอกจากนี้แล้วในเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ก็ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบทอดประเพณีอันดีงามไว้ ซึ่งในงานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้นเดินทางไปยัง เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังอำนวยประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคแถบนี้ทั้งทางด้านการชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนโดมน้อยสิรินธร

ยามบ่าย       นำท่านชม น้ำตกตาดโตนเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง เกิดจากลำห้วยตาดโตนไหลผ่านลานหินแล้วตกลงสู่ที่ลุ่ม เกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำเย็นใสสะอาด บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และดอกไม้นานาพรรณ

ไปต่อยัง แม่น้ำสองสี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จุดบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม เกิดเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้

ยามเย็น     นำทุกท่านเข้ายังที่พัก ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท

              รับประทานอาหาร ณ ที่พัก ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท

ยามค่ำ      นำท่านไปชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

นำท่านกลับเข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

อุทยานผาแต้ม – เสาเฉลียง -น้ำตกสร้อยสวรรค์ -น้ำตกแสงจันทร์–เถาวัลย์ยักษ์ - หาดหงษ์ - แก่งสามพันโบก

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ที่พัก

ยามสาย        นำทุกท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทย สามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จุดที่น่าสนใจคือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม และจุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

แวะชม เสาเฉลียง ประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2ยุค คือหินทรายยุค ครีเตเซียส ซึ่งมีอายุประมาณ 130 ล้านปี เป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทราย ยุคไดโนเสาร์ มีอายุประมาณ 180ล้านปี เป็นส่วนต้น เสาหินท่อนล่างโดยผ่านการถูกชะล้างพังทลาย โดยเกิดจากสภาพ อากาศ ฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว จะมีกระบวนการต้านธรรมชาติ และแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งแรง จึงส่งผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงดูได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้

นำท่านคลายร้อนกันที่ น้ำตกสร้อยสวรรค์ ชื่อสร้อยสวรรค์มาจากการที่ที่นี่มีน้ำตกสองเส้นมาบรรจบพบกันจนมีลักษณะเหมือนสายสร้อยคล้องคอนั่นเอง อย่างไรก็ตามน้ำตกทั้งสองสายไม่ได้มีน้ำสม่ำเสมอทุกฤดู ช่วงสวยงามเหมาะกับการเที่ยวชมที่สุดคือปลายฤดูฝนที่ป่าได้เก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มที่แล้ว และในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมที่นี่ยังเป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอีสานใต้อีกด้วย

และ น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู หนึ่งเดียวในเมืองไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่าง กลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ

จากนั้น นำท่านแวะชม เถาวัลย์ยักษ์ แห่งน้ำตกทุ่งนาเมือง ชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอโขงเจียม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดอุบลราชธานี จากคำบอกเล่า ความเชื่อและความเป็นมาของเถาวัลย์ยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ต้องห้าม ถ้ามีผู้คนมา ขีด-เขียน หรือตัดทำลายเถาวัลย์ คนผู้นั้นจะพบแต่ความโชคร้าย ทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ หรือบางรายถึงขั้นเสียสติ ทำให้เถาวัลย์ยักษ์แห่งน้ำตกทุ่งนาเมืองแห่งนี้ มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านทุ่งนาเมือง ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไป

กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารครัวริมฝั่งโขง สด สะอาด อร่อย

ยามบ่าย    นำท่านชม หาดหงส์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเนินทรายแม่น้ำโขงขนาดมหึมา ที่เกิดจากการพัดพาของน้ำและตะกอนทรายมาทับถมกัน จนกลายเป็นผืนทรายกว้างใหญ่ หลายคนถึงกับเรียกว่า "ทะเลทรายเมืองไทย

นำท่านไปต่อยัง สามพันโบก เป็นแก่งหินใต้ลำน้ำโขง เขตบริเวณบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบกคือความงดงามใต้น้ำ ที่จะปรากฏให้เห้นความงดงามแค่เพียงในยามน้ำแล้งเท่านั้น เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บ้างเล็กบ้าง บ้างเป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม และรูปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เราจะจินตนาการจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก?เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า “แกรนแคนย่อนเมืองไทย”

ยามเย็น        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเบิ่งตะวัน และกลับเข้าที่พัก

                  ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

อ.โขงเจียม - วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -  เดินทางกลับเข้าเมืองอุบล – แวะซื้อของฝาก – สนามบินอุบล - สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำท่านเยี่ยมชมวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ที่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณของถ้ำสวยๆ ที่เป็นสำนักสงฆ์ด้วยเช่นกัน เมื่อก่อนนั้นจะเป็นที่จำพรรษาของพระธุดงค์ต่างๆ แต่ต่อมาก็ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานฯ นั่นเอง ด้านในก็จะมี ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ อันสวยงดงามและยังเป็นสถานที่ชื่อดังในการปฏิบัติธรรม

                    แวะสักการะวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สร้างโดยหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว

เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองอุบลฯ นำท่านแวะซื้อของฝาก

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร สบายใจ

ยามบ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน อุบลราชธานี

14.55 น.       ออกเดินทาง จาก สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD325

15.55น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,663