ใต้สุดเมืองไทย ไปเบตง

ใต้สุดเมืองไทย ไปเบตง เมืองในม่านหมอก 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  10 - 13 พฤษภาคม 2564

ราคาท่านละ  7,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาท่านละ 13,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 18 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหาดใหญ่ - เมืองหาดใหญ่

12.30 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอต้อนรับ

14.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD157ใช้เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง 5 นาที

16.05 น.       เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         เข้าที่พักโรงแรมโฆษะ หรือเทียบเท่า.....ราตรสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

วัดช้างไห้ ปัตตานี - วัดคูหาภิมุข – หอนาฬิกา เบตง – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย – วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม – รูปปั้นไก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองเบตง – อุโมงค์มงคลฤทธิ์

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำทุกท่านเดินทางสู่เบตง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดน ชมบรรยากาศแสนสบายกับรอยยิ้มของชาวเบตง  ระหว่างทางแวะนมัสการหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

                 วัดช้างให้  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ อยู่ตำบลหน้าถ้ำ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้เช่นเดียวกับพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ำไหลผ่านบันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้วเชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร

เดินทางต่อไปยังอำเภอเบตง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

            จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกา เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็น สัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ทำการก่อสร้างด้วยหินอ่อน ในยามเย็นจะเห็นฝูงนก นางแอ่นนับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบ ๆ สายไฟบริเวณหอนาฬิกาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกา

จากนั้น ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมือง ให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้   ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


     แวะนมัสการ วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็น ในอดีตของเมืองเบตง

 

จากนั้นนำท่านชมสัญลักษณ์ประจำเมืองเบตง และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นั่นคือไก่เบตง

 

ยามเย็น        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม GRAND MANDARIN  หรือโรงแรมเทียบเท่า

นำท่านชม อุโมงค์มงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ ลอด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยnยาว 273 เมตรกว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตรผิวจราจรคู่กว้าง 7 เมตร มีทางเดินเท้าข้างละ 1 เมตร มีระบายน้ำอย่างดี ความเร็วรถจำกัด ที่ 60 กม./ชมอุโมงค์นี้เปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา การจราจรระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ และทะลุออกไปสู่หมู่บ้านใหญ่ กลางหุบเขา คือหมู่บ้าน ธารน้ำทิพย์ บ้านซาโห่  


เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สกายวอล์คเบตง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงปิยะมิตร – บ่อน้ำพุร้อน – พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – Street art เบตง

05.00น.       นำทุกท่านไปชมความสวยงามของ พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ กม.32 (เขาไมโครเวฟ) ตั้งอยู่ในเขตของตำบลอัยเยอร์เวง (สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ)

***ต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวของชาวบ้าน และรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขึ้นต่อไปยังจุดชมวิว***

          ชม สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง) บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีความสูง 45 เมตร มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมวิว และลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์อันสวยงามสุดอลังการ

        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ยามสาย         นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้


กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      จากนั้นนำเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ เป็นอุโมงค์มีความกว้างพอคนเดินได้ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร คล้ายๆกับ  อุโมงค์ “กู๋จี” ของพวกนักรบเวียงดงที่โฮจิมินทร์ ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน

          จากนั้น นำทุกท่านเข้าไปสัมผัส บ่อน้ำพุร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ ที่บ่อใหญ่มีความร้อน ต้มไข่สุก ภายในเวลาแค่ 7 นาที ในคณะที่บ่อเล็กมีการขุดทอนความร้อนของสายน้ำให้เราๆท่านๆสามารถนั่งเอาเท่าแช่น้ำ กันได้แบบร้อนพอสมควรแต่ไม่ถึงกับต้มไข่สุก

 นำคณะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม

ยามเย็น       นำท่านแวะถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง

ยามค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

                นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม GRAND MANDARIN  หรือโรงแรมเทียบเท่า

ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

 วันที่สาม

เบตง – สะพานข้ามเขื่อนบางลาง – ถ้ำกระแชง – ยะลา - สนามบินหาดใหญ่

ยามเช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร  และเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านแวะถ่ายภาพ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง จ.ยะลาที่ ต.แม่หวาด อ.ธารโต สะพานที่ช่วยย่นระยะทางที่คดเคี้ยวได้กว่า 15 กิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนบางลาง เชื่อมถนนหมายเลข 410 ส่วนที่ลัดเลาะบริเวณท้ายเขื่อน ที่มีความคดเคี้ยวเข้าด้วยกัน

 จากนั้นพานำชม ถ้ำกระแชง เป็นถ้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ เพดานของถ้ำมีหินย้อยมากมาย

 

***เดินทางประมาณประมาณ 1 ชั่วโมง สู่อำเภอเมืองยะลา***

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

15.00 น.      นำคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

16.35 น.      คณะเหินฟ้ากลับเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD158 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

18.40 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

*** ในกรณีนโยบายเที่ยวไทยวัยเก๋าได้รับการอนุมัติ (รัฐช่วยค่าทัวร์ไม่เกิน 5,000 บาท)...ท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ค่าทัวร์จะต้องมีบวกเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าทัวร์ในตาราง

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่ – หาดใหญ่ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 840-216994-5

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 18 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน๊อต 081-611-5123

Visitors: 56,666