ทัวร์เที่ยวไทย - พัทลุง เมืองรองต้องห้าม (พลาด)

TFS001: ทัวร์เที่ยวไทย - พัทลุง เมืองรองต้องห้าม(พลาด)  3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  6 - 8 มีนาคม 2565

ราคาท่านละ  7,38บาท (จาก 12,300 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 4 คัน

รับลูกทัวร์ : 24 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – พัทลุง – ตลาดใต้โหนด แกรนด์แคนย่อน – วัดคูหาสวรรค์ – เขาอกทะลุ

07.30 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตูแล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

09.20 น.      ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD502 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที

10.45 น.      เดินถึงสนามบินหาดใหญ่   จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดพัทลุงใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศรัย ณ ตลาดใต้โหนด (ไม่รวมในค่าทัวร์)

       หลาดใต้โหนด คือ ตลาดใต้ต้นตาลโตนด  ตั้งอยู่บ้านจันนา อ.ควนขนุน ที่นี่เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้เป็นผู้ขาย มีแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ขนเอาของดี ของเด็ดมาทำมาขายกัน ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  มีการคัดเลือกผู้ค้าที่ขายสินค้าที่ดี ปลอดสารพิษ ของท้องถิ่นแบบแท้ ๆ และดั้งเดิม

หลาดใต้โหนดได้เริ่มตั้งขึ้น จากแนวคิด “ตลาดสีเขียววัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาพ” พร้อมกับสโลแกนที่ว่า “ของกิน ของใช้ งานศิลป์ บ้านบ้าน” เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน และระแวกใกล้เคียง มาขายของ ไม่ว่าจะเป็นของใช้พื้นเมือง ของกินพื้นเมือง เป็นต้น และตลาดใต้โหนด ได้รับรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร “ตลาดต้องชม” เอกลักษณ์พาณิชย์…อัตลักษณ์ของชุมชน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ยามบ่าย        ชมแกรนด์แคนย่อนบ้านควนน้อย ที่เที่ยวแห่งใหม่อยู่ใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แกรนด์แคนยอน เป็นบ่อดิน ที่ตั้งอยู่บนเนินสูง ทำให้น้ำสะอาด น้ำในบ่อยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหลายๆ หมู่บ้าน มีวิวสวยงาม บรรยากาศดี ช่วงตอนกลางวันอาจจะแดดร้อน แต่ก็สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปธรรมชาติชิลล์ๆ ท่ามกลางเหมืองดินเก่าและผืนน้ำสีเขียวมรกตกัน แต่อย่างไรก็ดี แกรนด์แคนยอนแห่งนี้ มีความลึกถึง 30 เมตร ฉะนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยวด้วย

                    จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้ๆ ตัวตลาดพัทลุง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ พระเจดีย์ พระพุทธรูปและยังพบพระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัย บริเวณหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลปัจจุบัน

     จากนั้น เราจะพาแวะไปถ่ายภาพ เขาอกทะลุ ตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟเขาอกทะลุมีลักษณะเป็นเขาหินปูน บริเวณตรงกลางมีช่องขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร สามารถมองทะลุไปยังอีกด้านหนึ่ง

ยามเย็น        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปยังที่พัก Siva Royal Hotel หรือเทียบเท่า

                 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารทิวทัศน์@ไฮเวย์

เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง     

ชมวิวควนนกเต้น – ถ้ำน้ำเย็น – วังเจ้าเมืองพัทลุง – สำเภาไทย - สะพานเฉลิมพระเกียรติ – ศรีปากประ รีสอร์ท

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

ยามสาย        นำท่านเดินทางไป ชมวิวควนนกเต้น ภูบรรทัด (จะต้องเปลี่ยนรถชาวบ้าน กระบะ 4WDขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบน)

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางไป ล่องเรือถ้ำน้ำเย็น ตื่นเต้นผจญภัย  ลอดท้องมังกร ชมประติมากรรมธรรมชาติหินงอกหินย้อยสุดงดงาม ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 30-40 นาที

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระดับน้ำในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเคียงทะเล

ยามบ่าย        นำท่านชม วังเจ้าเมืองพัทลุง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันเทศบาลเมืองพัทลุงได้ปรับปรุงและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม ภายในพื้นที่ประกอบด้วย วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์(น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุง ได้สร้างเพื่อพำนักซึ่งใช้เป็นที่ว่าราชการเมืองด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด เมื่อพระยาอภับบริรักษ์ถึงอนิจกรรม วังเก่าจึงตกเป็นมรดกแก่บุตรชาย คือ หลวงศรีวรวัตร(พิณ จันทโรจวงศ์) และตกทอดเป็นมรดกของคุณประไพ มุตตามระ บุตรี ก่อนจะมอบวังเก่าให้แก่กรมศิลปากร

นำท่าน เดินทางไปยัง สำเภาไทย ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 10 ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นท้องทุ่งนาเขียวขจีสบายตา และสะพานไม้ทอดยาวไปในผืนนา ซึ่งเราจะเดินถ่ายรูปชิคๆ บนสะพาน หรือนั่งห้อยขาจิบกาแฟชิลล์ๆ ก็ทำได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางไปชมวิวและถ่ายภาพ สะพานเฉลิมพระเกียรติชื่อทางการ คือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550(เส้นทาง พท. 3070) ส่วนชื่อที่เรียกกันคือ สะพานเอกชัย หรือสะพานไประโนด มีชื่อเดิมคือ “ ถนนสายบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า ” สะพานเริ่มจาก ทะเลน้อย อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง ไปสู่ อ.ระโนด จ.สงขลา รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร บนสะพานจะมีจุดชมวิวเป็นระยะๆ ขณะขับรถผ่านท่านสามารถชมความงามทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลน้อยได้วิวสวยงามที่แปลกตาไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกสามารถแวะจอดรถ ชมวิว ถ่ายรูปสะพาน นกน้ำ ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา โดยเฉพาะฝูงควายน้ำที่กำลังกินหญ้าทั้งในน้ำและทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบและทะเลน้อย โดยมีคลองเชื่อมต่อจากทะเลสาบกับทะเลน้อยอีกที บริเวนฝั่งทะเลสาบจะมีเนินดินเรียกว่า ทุ่งแหลมดิน เป็นพื้นที่บริเวณกว้างฝั่งทะเลสาบ ปกคลุมด้วยหญ้าเขียว เหมาะสำหรับนกชนิดต่างๆมาทำรังออกไข่ หาอาหารกินตามทุ่งหญ้า

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปยังที่พักศรีปากประ รีสอร์ท

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบางชาม

ยามค่ำ          พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ 

วันที่สาม     

ล่องเรือหางยาวชมทะเลน้อย – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

05.30 น.      นำท่านลงเรือหางยาว ณ ที่พัก เพื่อชมทิวทัศน์คลองปากประ ดินแดนยอยักษ์ ชมแสงแรกและวิถีชีวิตคลองปากประกลางพื้นที่ชุ่มน้ำชมทะเลบัวแดง ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 2-3 ชั่วโมง (ยังไม่ต้องเก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอ้าท์นะคะ ล่องเรือเสร็จแล้วกลับมาที่พักค่ะ)

          คลองปากประ เป็นคลองที่สำคัญทางจังหวัดพัทลุง โดยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอควบขนุนที่ไหลรวมมาจากลำน้ำสายต่างๆมาบรรจบกันเป็นคลองปากประ แล้วไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา คลองปากประจึงเปรียบเสมือนเป็นประตูเชื่อมสำคัญของสายน้ำที่ไว้ใช้ทางการเกษตรและให้ปลาต่างๆได้ว่ายเข้าออก ทำให้บริเวณคลองปากประแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งชุมนุมของปลาและกลายเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญโดยมีชาวบ้านได้ตั้งยอดักจับปลาเป็นจำนวนมากจนดูยุ่งเหยิง เกิดเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตา  ในช่วงฤดูน้ำจะได้เห็นวิถีชีวิตการยกยอยักษ์และดักจับสัตว์น้ำของชาวบ้านบริเวณนี้

นักท่องเที่ยวที่มาที่คลองปากประแห่งนี้มักนิยมมาในช่วงเช้าเพื่อดูทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นกับยอยักษ์ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพกันเลยทีเดียว

***ความสวยงามของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ***

ยามเช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

ยามสาย     ได้เวลาอันสมควร นำท่าน เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

            เดินทางเข้าเมืองหาดใหญ่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสบันงา

             สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.00 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD505 ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

16.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Nok Air( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • ค่าห้องพัก 2 คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 81,740