TFSC04 - ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน

TFSC04: ทัวร์เที่ยวไทย - ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน  3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  24 - 26 มกราคม 2565

ราคาท่านละ  12,365 บาท (จาก 17,365 บาท) 

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 12 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุราษฎร์ธานี - พระบรมธาตุไชยา -  ล่องเรือคลองร้อยสาย

10.00 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมีทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอต้อนรับ

11.35 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี โดย สายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD5420ใช้เวลาเดินทาง 1ชั่วโมง 50 นาที

13.25 น.      เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

ยามบ่าย        มีบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มให้ค่ะ

                    จากนั้นท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้วก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยามเย็น        นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมวังใต้

                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านลักกี้

ยามค่ำ          จากนั้นพาทุกท่าน ล่องคลองร้อยสายชมหิ่งห้อย บริเวณชุนเก่าแก่ริมคลอง มีวิถีชีวิตริมน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย พื้นที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังคงใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรไปมา ซึ่งยังคงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและชาวสวน(ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

                               นำทุกท่านเข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

สะพานแขวนเขาพัง – เขื่อนรัชชประภา – แพพันวารีย์ – นั่งเรือชมหินสามเกลอ (กุ้ยหลิน)

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร และเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

                    แวะชมสะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง หมู่ 1 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้ ๆ กันกับทางเข้าเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก ซึ่งตัวสะพานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 -30 คน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยงบ อบต.เขาพัง 2,444,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามคลองพระแสง ช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองในการขนพืชผลทางการเกษตร มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ

               จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

                    จากนั้นพาทุกท่านไปยังท่าเรือ

11.30น.      ออกเดินทางจากเขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เพื่อไปยังแพพันวารีย์

กลางวัน        เช็คอินเข้าที่พัก แพพันวารีย์ และ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ แพพันวารีย์

ยามบ่าย        หลังอาหารกลางวัน ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

*** ระหว่างนี้ ท่านสามารถทำกิจกรรม พายเรือแคนู ว่ายน้ำ หน้าห้องพักได้ค่ะ ***

บนแพพันวารีย์ ไฟฟ้าและน้ำมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเครื่องปรับอากาศมีให้บริการ  17.00 น. – 09.00 น. และที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง

16.00          ได้เวลานำท่านชมจุดไฮไลท์นั่นก็คือ กุ้ยหลินเมืองไทย ที่มากไปด้วยยอดเขาหินปูนใหญ่-น้อย ในรูปทรงต่างๆ ตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ำให้เรายลโฉมกัน โดยมีภูเขาหินปูนที่เป็นดาวเด่นสำคัญของเขื่อนนั่นก็คือ “เขาสามเกลอ” ยอดเขาเล็กๆ 3 ยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดโฉมในความแปลกตา จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภาแห่งนี้ ชมวิวสวยๆ เก็บภาพสวยระหว่างเส้นทางถึงหินสามเกลอจอดให้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

ยามเย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก แพพันวารีย์

ยามค่ำ          ราตรีสวัสดิ์…สำหรับคืนนี้

วันที่สาม 

Morning Safari – ชมวิวสันเขื่อน – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินเชียงใหม่

06.00 น.      Morning Safari นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ที่ออกหากิน เรือแล่นออกจากแพของรีสอร์ท ลัดเลาะไปตามเส้นทางเกาะแก่งต่างๆ ทำให้เราได้ชมธรรมชาติสวยงามทั้งสองข้างทาง ชมที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยทางพนักงานขับเรือจะแนะนำไม่ให้ส่งเสียงดัง เพราะสัตว์ต่างๆจะตกใจและพากันหนีไปหมด

ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า และเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติอิสระพักผ่อน เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกันอีกรอบก่อนเช็คเอ้าท์ อำลาธรรมชาติที่สวยงาม

 

09.00 น.  เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

       นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อกลับขึ้นฝั่ง (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

       จากนั้นเมื่อถึงฝั่ง นำท่านนั่งรถต่อไปยัง จุดถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อน

ยามเที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบางปึก

                     จากนั้นเดินทางเข้า สนามบินสุราษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  

13.50 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD5421 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

15.35 น.      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  สายการ Air Asia เส้นทาง เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 15 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระเต็มจำนวนเพื่อทำการจอง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

1.) สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ” 

 

2.) สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 • ชำระผ่านแอปเป๋าตัง

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 1. สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
 • ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้น ทางภาครัฐมีประกาศ “ห้ามเดินทาง” ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกทัวร์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ส่วนที่คืน ไม่รวมกับที่ภาครัฐช่วยออก 40%...ซึ่งส่วนของภาครัฐที่ออกให้ ไม่มีคืนเงินใดๆ ในทุกกรณี)

หมายเหตุ

 

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 12 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน๊อต 081-611-5123

Visitors: 81,734