สวรรค์แห่งยุโรป สวิตเซอร์แลนด์

สวรรค์แห่งยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 8 คืน

วันเดินทาง มี 2 ช่วง:  

1.) 14 - 23 กันยายน 2565  ท่านละ  189,000 บาท

2.) 11 - 20 ตุลาคม 2565  ท่านละ  185,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส 1 คัน

รับลูกทัวร์โปรแกรมละ 10 ท่านเท่านั้น

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง     

สนามบินซูริค – นครซูริค (Zurich) – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) – น้ำตกไรน์ (Rhein Falls) – เมืองซไตน์อัมไรน์ (Stein Am Rhein) – เมืองเซนต์กาลเลิน (St.Gallen) - มหาวิหาร St.Gallen - ห้องสมุดโบราณที่สุดในโลก Abbey Library

01.05 น.      ออกเดินทางไปยัง นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 45 นาที

มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม บนเครื่อง

07.50 น.      เดินทางถึงนครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองเล็กอันเงียบงบ แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์อันดึงดูด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์ ติดกับพรมเเดนของเยอรมนี จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกับเยอมนีเเละบรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่าเเก่โบราณ

 

ในเขตนอกเมืองของชาฟฟ์เฮาเซิน ชมความสวยงามตามธรรมชาติกับ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยความสูงของน้ำตก 23 เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น้ำตกไรน์นี้เป็นน้ำตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี และกลิ่นอายของชนบทในเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ที่หมาะกับการพักผ่อน

ถัดจากนั้นไม่ไกลมาก เดินทางไปยัง เมืองซไตน์อัมไรน์ (Stein am Rein)  เมืองโบราณขนาดเล็กที่ยังคงสภาพเดิมไว้ดีที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ มีประชากรเพียง 3,000 กว่าคน เป็นเมืองที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวโดยบริเวณศูนย์กลางเมืองคือ จตุรัสราเธาส  ซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลางจัตุรัส ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นเดินชมเมืองจากใจกลางเมือง ไม่ไกลจากนั้นเป็น โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George's Abbey) ซึ่งเป็นตึกทางการตึกแรกของเมืองโบสถ์นี้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีคุณค่าแก่การเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีลักษณะเด่นคือ บางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา และผนังนอกบ้านมีการวาดสีน้ำปูนเปียก (Fresco) บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ กลางจัตุรัส

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

เดินทางต่อไปยัง เมืองเซนต์กาลเลิน (St. Gallen)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม เมืองนี้ได้รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 และยังได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก อีกด้วย สถานที่ไม่ควรพลาดในการเที่ยวชม คือ เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อค ถนน Multergasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ และถนน Spisergasse อีกหนึ่งถนนสายช้อปปิ้ง ที่มีอาคาร บ้านเรือนสไตล์บาร็อคสวยๆ ตลอดทั้งถนน

นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า St.Gallen พาทุกท่านชมมหาวิหาร St.Gallen ย้อนหลังไปในปี ค.ศ. 612 บาทหลวงชาวไอริช Gallus ได้เดินทางมายังบริเวณนี้ แล้วเกิดพลัดตกลงไปในพงไม้ แทนที่ท่านจะทรมานกับความเจ็บปวดท่านกับตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณจากพระเจ้าต้องการให้ท่านสร้างอารามพำนัก ณ จุดนี้ ต่อมา เจ้าอาวาส Otmar (ค.ศ. 689-759) ก็ได้มีการสร้างสำนักสงฆ์ St.Gallen ขึ้นมาเพื่อเป็นอุทิศให้กับบาทหลวง Gallus ซึ่งใน คริสต์ศตวรรษที่ 9-11 สำนักสงฆ์ St.Gallen ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลกับโลกตะวันตก

              อีกหนึ่งไฮไลท์ เมื่อมา St.Gallen แล้วห้ามพลาด นั่นก็คือ ห้องสมุดโบราณ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Abbey Library

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Einstein St.Gallen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เดินไปรับประทาน)

 

วันที่สาม     

เมือง Rapperswill-Jona – เมืองชตันส์ – ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Stanserhorn) – เมืองลูเซิร์น(Luzern)– สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge)- รูปแกะสลักสิงโตร้องไห้

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บกระเป๋าและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง Rapperswill-Jona(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  มืองเล็กติดทะเลสาบ Zürich ที่สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางเรือและทางรถไฟ เมืองนี้ตั้งอยู่ในมลรัฐ St.Gallen และเป็นเมืองที่ใช้ภาษา German เป็นภาษาราชการ แต่ก่อนนั้น Rapperswil และ Jona เป็นเมืองที่แยกกัน แต่ภายหลังได้มีการรวมกัน ในวัีนที่ 1 มกราคม 2007 จึงได้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของมลรัฐ St.Gallen รองจากตัวเมือง St.Gallen เอง

ตามประวัติศาสตร์ เมืองเนี้เป็นเส้นทางแสวงบุญเก่า ในกลางตัวเมืองมีปราสาทเก่า Rapperswil ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆ คศ.1220 โดยท่านเคาท์แห่งเมือง Rapperswil เมืองนี้ได้ถูกพบโดยนักบุญที่ย้ายมาจากเมือง Alterndorf ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบ และภายหลังได้ตกไปอยู่ในความครอบครองของครอบครัว Habsburg ก่อนที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐสวิส 

นำทุกท่านชมปราสาทเก่าภายในตัวเมือง

ออกเดินทางไปยังชตันส์ (Stans) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อนั่งกระเช้าแบบพาโนราม่า เปิดหลังคา หนึ่งเดียวในยุโรป ขึ้นสู่ ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Stanserhorn) ความสูงกว่า 1,900 เมตร การเดินทางไปยังยอดเขานี้ ในช่วงแรกจะเป็นการนั่งรถรางจากนั้นไปเปลี่ยนเป็นกระเช้าบริเวณตอนกลาง แต่กระเช้าอันนี้จะไม่เหมือนกระเช้าอื่นๆ ความพิเศษของกระเช้านี้ คือ เป็นกระเช้า 2 ชั้น ที่สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ท่าน เป็นกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ดังนั้นจะเห็นวิวแบบพาโนราม่าแบบแท้จริง ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ 10 แห่ง แนวเทือกเขาแอลป์ระยะ 100 กม. และยิ่งไปกว่านั้นท่านจะได้เห็นประเทศต่างๆ ถึง 3 ประเทศด้วยกันจากด้านบนยอดเขา

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที เป็น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe)  นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี และใกล้ๆจะมีสะพาน Spreuerที่มีลักษณะคล้ายๆกัน จากนั้นนำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน (Lion Monument) ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Monopol Luzern ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   

เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg)– ยอดเขาทิตลิส (Titlis) – เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken)

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยามเช้า        นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์

***เปลี่ยน 2 กระเช้า ***

ชม ถ้ำแข็งที่สวยงาม Glacier cave และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และ ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา

 

พิเศษ !!! พาทุกท่านสัมผัสความเสียวกับ Ice Flyer กระเช้าสกี ที่มีความสูงมาก

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือถ่ายรูปสวยๆริมทะเลสาบ Thun ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MetropoleSwiss Quality Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศรัย

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ห้า 

ทะเลสาบ Blausee lake (Blue Lake) – ยอดเขา Schilthorn - หมู่บ้าน Murren - เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken)

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยามเช้า        ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout

นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service

***เปลี่ยน 4 กระเช้า ***

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา Piz Gloria ภัตตาคารหมุนได้ 360 องศา

ยามบ่าย        นำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์เจมส์บอนด์

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ เมื่อมา Schilthorn แล้วห้ามพลาด นั่นก็คือ สะพานเลียบหน้าผา ที่มีส่วนเป็นสะพานกระจกให้เดินเลียบหน้าผา มีสะพานตาข่ายให้เดินข้าม และสุดยอดคือ มีท่อตาข่ายให้ไต่ข้ามระหว่างหน้าผาบนภูเขา (อยู่ที่สถานี Birg)

นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau

จากนั้นเดินทางกลับเมือง เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MetropoleSwiss Quality Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศรัย

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่หก

เมืองกรินเดอร์วาลว์ (Grindelwald) – สถานีไคลน์ไชเด็ก – ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau) – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยามเช้า        นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก (Klein Scheidegge) รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก”

ถึงบน ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

ยามบ่าย        นำท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) พักผ่อนตามอัธยาศัย

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก MetropoleSwiss Quality Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันที่เจ็ด

หมู่บ้านทาซ (Tasch) – เมืองซอร์แมท (Zermatt)

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

*** วันนี้แนะนำให้ลูกค้าแยกของใช้จำเป็นสำหรับ 1 วัน ไว้ในกระเป๋าใบเล็ก เพราะไม่สามารถนำรถใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมือง Zermatt ได้ ต้องเปลี่ยนเป็นนั่งรถไฟ

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านทาซ (Tasch) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง(เนื่องจากไม่สามารถเอารถบัสขึ้นรถไฟได้ ดังนั้น จึงต้องขับรถอ้อมเขาค่ะ)เป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นประตูสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

ยามบ่าย (ประมาณบ่ายสาม)        นำท่านต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท

เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ambassador Zermatt ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด    

ยอดเขา Matterhorn – หมู่บ้านทาซ (Tasch) – เมืองเบิร์น (Bern) – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zeitglockenturm) – บ่อหมี - ย่านเมืองเก่า Bern - นครซูริค (Zurich)

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเบิร์น (Bern) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 301530 นาที เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบิร์น ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010

          ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zeitglockenturm) อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป

นำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Baren Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น 

                    

ยามค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Westside Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

สนามบินซูริค สวิสเซอร์แลนด์

ยามเช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยามสาย        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

13.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินไทย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สิบ

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง สุวรรณภูมิ - สวิตเซอร์แลนด์ ( รวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก 7คืน สองท่านต่อหนึ่งห้อง ระดับ 4 ดาว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม (ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( 20 กิโลกรัม สำหรับโหลดใต้เครื่องและ 7 กิโลกรัมสำหรับถือขึ้นเครื่อง)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 70,000 บาท เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
 • ชำระโดยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 129,376