เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : 25 - 28 กันยายน 2565

ราคาท่านละ  21,500 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส VIP 1 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮานอย - ซาปา – น้ำตกซิลเวอร์

05.30 น.             คณะทัวรสูงวัยทุกท่าน พร้อมกัน ณ อาคาร 1 (ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ)         สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

06.40 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่      FD642

08.30 น.      เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน ( วันนี้ขออนุญาตรับประทานอาหารกลางวันเร็ว เนื่องจากร้านอาหารระหว่างทางไปซาปา ไม่ค่อยสะดวกสบายค่ะ )

ยามบ่าย               ออกเดินทางเข้าสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม และยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)

 

                แวะชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถ        มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับชั้น         สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงาม          ของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

ยามเย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร        

ยามค่ำ            เช็คอินเข้าที่พัก ณ Bamboo Hotel หรือเทียบเท่า

^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

 

วันที่สอง     

นั่งรถไฟข้ามหุบเขา – กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซีปัน – โบสถ์หิน – หุบเขาปากมังกร

ยามเช้า            รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

07.00 น.          นำท่าน นั่งรถไฟใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง

                     เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย

              ภูเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain) หรือ Phan Xi Păng ในภาษาเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวซาปา (Sapa) ประเทศเวียดนาม ภูเขาฟานซีปันได้ฉายาว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน" (Roof of Indochina) เพราะภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่า 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ภูเขาฟานซีปันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนาม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย          จากนั้น นำท่าน ชมโบสถ์หิน  โบสถ์เก่าแก่ สถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์

                   นำท่านเดินเที่ยวชม“เขาปากมังกร” หรือ “เขามังกรอ้าปาก” อันเนื่องมาจากหากเรามองยอดเขาลูกนี้ในมุมที่ใช่ก็จะดูเหมือนหัวตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าปากซึ่งชาวเวียดนามได้เปรียบให้เป็นดังมังกร ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าว่า ด้วยความสวยงามของซาปานับแต่บรรพกาล ทำให้มังกร 2 แม่ลูกลงจากสวรรค์มาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ แต่เที่ยวเพลินจนลืมเวลาปิดของประตูสวรรค์ เมื่อประตูสวรรค์จะปิด 2 มังกรแม่ลูกจึงรีบบินขึ้นไป โดยแม่เสียสละให้ลูกขึ้นประตูสวรรค์ไปก่อน ส่วนแม่คอยอยู่ข้างหลังตามขึ้นไม่ทัน จึงได้อ้าปากร่ำร้องหาลูก ตามลักษณะของธรรมชาติที่ดูคล้ายมังกรอ้าปากและกลายเป็นที่มาของชื่อภูเขาลูกนี้

                     เขาฮามรงตั้งอยู่ใจกลางเมือง(ทางขึ้นอยู่ใกล้ๆกับจตุรัส) ใช้เวลาเดินขึ้นไปชมวิว เที่ยวบนนั้น และชมสิ่งน่าสนใจระหว่างทางแบบสบายๆก็ราวๆ 2 ชั่วโมง โดยในเส้นทางได้มีสิ่งน่าสนใจให้เที่ยวชมกันหลายจุด อาทิ การแสดงของชนเผ่าท้องถิ่น(เล่นตามเวลาที่กำหนด) สวน 12 ราศี สวนดอกไม้ พืชพันธ์ สวนหิน รวมถึงมีการตกแต่งภูมิทัศน์ในระหว่างทางที่สวยงาม

ยามเย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ                      เข้าที่พัก ณ Bamboo Hotel หรือเทียบเท่า  สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

          ***ที่พักใกล้ตลาดสะดวกเดินเล่นยามค่ำคืนอิสระเดินเล่นท้าทายอากาศหนาวยามค่ำคืน

วันที่สาม

เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา ชม   ทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา       สวยงามดัง    ภาพวาด นำท่านเดินชมวิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน       ชมสินค้า          พื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำ      และเผ่าเย้าแดง       และเลือกวื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน

หมายเหตุ:  แนะนำให้เตรียมรองเท้ากันลื่น ใส่ไปด้วยค่ะ เพราะว่าบันไดค่อนข้างเยอะ และเป็นหินค่อนข้างลื่น การเดินทางในหมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จุดชมวิวที่ 1 : ทางเดินบันไดหินระหว่างทางเดินลงไปดูน้ำตก ที่หมู่บ้านกัตกัตเราจะเห็นชาวม้ง ชาวพื้นถิ่นที่อพยพมาจากจีนอยู่หลายครอบครัว จะเห็นการเลี้ยงไก่

จุดที่ 2 : เพลิดเพลินกับบ้านเรือนโบราณและได้ซึมซับวิถีแห่งชุมชนม้งดำ ซึ่ง หมู่บ้านตั้งอยู่ด้านล่างของหุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa Valley) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญเลยจังหวัดนี้เลย

          จุดที่ 3 : ลำธารและน้ำตกเถียนซา (Tien Sa Waterfall) ที่ท้ายหมู่บ้านเวียดนาม

 

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

ยามบ่าย       นำท่านชม  ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

                นำท่าน ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ

ยามเย็น       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ        ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ เอกลักษณ์แห่งเดียวในโลก ศิลปกรรมประจำชาติ ของประเทศเวียดนาม ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนามและบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

  จากนั้นเข้าที่พัก ณ Muong Thanh Centre Ha Noi Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สี่

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – ชมทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นก๊วก – วัดหง๊อกเซิน – ช้อปปิ้งของฝาก   

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอาท์

ยามสาย       นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจาก     ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั้งเศสอยู่ ถึง 48 ปี นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม

                              นำชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกว่า วัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีน ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวหลังเดียวขนาดเล็ก ปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม        ภายใน          ประดิษฐาน รูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง

 

         สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำมา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

              นำชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ตามความเชื่อว่าเป็น เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

             อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า

ถึงเวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ยามค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

20.50 น.            เหิรฟ้าสู่กรุงเทพมหานครฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

22.40 น.             เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ ดอนเมือง - ฮานอย
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่องทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                        
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)

 

 

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน                                                                                                                                          
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)                                                                                     
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด (เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 

 • ชำระท่านละ 50%เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

 

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

 

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

 

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

 

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

 

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

 

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 

หมายเหตุ

 

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

 

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

 

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

 

Visitors: 76,514