รถไฟลาวความเร็วสูง เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง

เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง: 23 - 27 สิงหาคม 2565

ราคาท่านละ  25,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก 

 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินอุดรธานี – ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน – จ.หนองคาย – เข้าที่พัก

 

09.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ
                    บริการอาหารกล่องและน้ำดื่ม ณ สนามบินเชียงใหม่

 

10.55 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์

 

12.05 น.      เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี

 

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 

ยามบ่าย       นำท่านเที่ยวชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี  เป็นสถานที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จ.หนองคาย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

ยามเย็น       นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมอมันตรา หรือเทียบเท่า                 

 

ยามค่ำ         จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

                    เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

 

วันที่สอง

หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดสีเมือง – ประตูชัย – หอพระแก้ว

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร  พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์             

ยามสาย        จากนั้น นำทุกท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สู่นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานคอยอำนวยความสะดวกเรียบร้อย (การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องลงจากลงรถ และเดินผ่านเป็นรายบุคคลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว)

ผ่านด้านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์ ทุกท่านต้องเดินลงจากรถ เพื่อข้ามด่าน

                เดินทางไปยัง วัดสีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำบอกเล่าเก่าแก่ว่าเกี่ยวข้องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงท้องแก่ ยอมสละชีวิตพร้อมลูกในท้องพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีอารักษ์เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดสีเมือง" ชาวเวียงจันทน์ได้เรียกสาวสีว่า ย่าแม่สีเมือง ทุกปีก่อนจะมีบุญนมัสการที่พระธาตุหลวงจะต้องมีการจัดพิธีกรรมทำบุญอยู่ที่วัดสีเมืองก่อน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        เดินทางไปยัง ประตูชัย  สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และเดินชม หอพระแก้ว ที่ "อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต" สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสถานีรถไฟ นครหลวงเวียงจันทร์

16.00 น.     ออกเดินทางสู่หลวงพระบางโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C82

 

***แนะนำให้ใช้กระเป๋าเดินทางขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายขึ้นลงรถไฟค่ะ

 

ยามเย็น       จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         นำท่านเดินทางเข้าที่พัก เดอะ แซงชัวรี โฮเต็ล หลวงพระบาง  หรือเทียบเท่า

         เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกกวางสี -วัดพระธาตพูสี

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ยามสาย      นำท่านเดินทางไปสักการะ ถ้ำติ่ง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวหลวงพระบาง เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ อยู่ภายในภูเขาลูกหนึ่งซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน ทางทิศตะวันตกของถ้ำจะตรงกันข้ามกับหมู่บ้านปากอู และมีแม่น้ำอู ไหลลงแม่น้ำโขงตรงบริเวณนี้ด้วย ส่วนทางทิศตะวันตกอยู่ใกล้ๆกันกับภูเขาอีกลูกชาวบ้านเรียกว่า ผาแอ่น 

***ต้องนั่งเรือเข้าไปยังปากถ้ำ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที***

 

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกตาดกวางซี (Tat Kuang Si Waterfalls) เป็นน้ำตกหินปูนขนาด 4 ชั้น ความสูงโดยรวมอยู่ที่ 75 เมตร ตั้งอยู่ห่างจาก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 35 กิโลเมตร สายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน รวมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามจนถูกขนาดนามว่าเป็น “น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง” นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ใบหญ้ารอบด้านยังเสริมให้สภาพแวดล้อมของน้ำตกแห่งนี้ดูร่มรื่นและเย็นสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

                    จากนั้นเดินทางไป วัดพระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนยอดภูษีทำให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบและเห็นสายน้ำโขง

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                 นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก เดอะ แซงชัวรี โฮเต็ล หลวงพระบาง  หรือเทียบเท่า

                 ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่สี่     

 ยามเช้าตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – วัดวิชุล – วังเวียง – บลูลากูน

ยามเช้า        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สำหรับท่านที่สนใจตักบาตรข้าวเหนียว  กับพระและเณรที่จะออกมาบิณฑบาตทุกวันเป็นร้อย ๆ รูปในแต่ละวัน

                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        พาท่านออกเดินทางไปยัง วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว ตั้งอยู่ในนครหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านช้าง"

               จากนั้น พาท่านเที่ยวชม วัดวิชุลราช หรือ วัดวิชุล  วัดวิชุนหรือวัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง พอมาถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อ ได้เข้ามาโจมตี จนวัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จนมาถึง พ.ศ. 2441 จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง ออกเดินทางไปยังวังเวียง

13.30 น.      ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ทวีสุขรีสอร์ท เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

                    จากนั้นนำท่านออกเดินไปยัง บลูลากูน (สระน้ำมรกต) สระน้ำจืดสีมรกตหรือที่เรียกว่าบลู ลากูน (Blue Lagoon) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำให้วังเวียงมีบลู ลากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมืองเพื่อให้ทุกท่านเล่นน้ำและทำกิจกรรมตามใจมีการพายเรือคยักษ์เล่นน้ำห่วงยางไหลไปตามกะแสน้ำซอง

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ^^สำหรับคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ^^

วันที่ห้า   

วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – Duty Free - วัดหลวงพ่อพระใส - ตลาดท่าเสด็จ - หนองคาย – สนามบินอุดรธานี

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางโดยรถ ออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง

                    จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ร้านเครื่องเงิน ผ้าไหม และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)

                  สมควรแก่เวลา ข้ามฝั่งพรหมแดนมายังดินแดนไทย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        แวะนำทุกท่านไปไหว้พระขอพรกันต่อ ณ วัดหลวงพ่อพระใส หรือ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ เป็นศิลปะแบบเชียงแสน หล่อด้วยทองสีสุก

          จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว “ตลาดท่าเสด็จ” “ตลาดท่าเรือ” หรือ“ตลาดอินโดจีน” ไม่ว่าจะชื่อไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานของตลาดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเหมือนกัน

ยามเย็น        เดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง แจกข้าวกล่องที่สนามบิน

19.00 น.      นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง

20.00 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***เอกสารที่ต้องเตรียม : พาสปอร์ตใช้ข้ามด่าน และเอกสารรับรองการฉันวัคซีนโควิด 19 ***

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางเชียงใหม่-อุดรธานี//อุดรธานี-เชียงใหม่ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                        
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง นครหลวงเวียงจันทน์-หลวงพระบาง // หลวงพระบาง-วังเวียง // วังเวียง-นครหลวงเวียงจันทน์
 • ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าหัวหน้าทัวร์/ ค่าไกด์ท้องถิ่นและผู้ดูแลลูกทัวร์ตลอดการเดินทาง  

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง และอื่นๆ                                                
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระค่าจองท่านละ 12,950 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

                เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัน เดินทางได้

หมายเหตุ

 

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1.      ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินดอนเมือง กรณีท่านเดินทางมาจาก

ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 148,280