เบตง ยะลา ปีนัง มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : 11 – 14 ตุลาคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP

ราคาท่านละ 21,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 111,455