พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

วันเดินทาง :  7 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 5 วัน 4 คืน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส

ราคาท่านละ  35,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,455