พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

พม่า 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  13 - 18 พฤศจิกายน 2566

ราคาท่านละ  37,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

Visitors: 148,284