กัมพูชา พระตะบอง

วันเดินทาง :  26 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย : รถบัสVIP

ราคาท่านละ  12,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 111,454