อเมริกาตะวันออก แคนาดา

อเมริกาตะวันออก แคนาดา 12 วัน 9 คืน

วันเดินทาง: 1.) 17-28 พ.ค. 2566 ราคาท่านละ  229,000 บาท

2.) 10-21 ก.ค. 2566 ราคาท่านละ  249,000 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัส

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 111,459