จันทบุรี บุฟเฟ่ต์ทุเรียน ระยอง

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง :  25 - 26 พฤษภาคม 2566

ราคาท่านละ  5,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 119,717