เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ (เป็งปุ๊ด)

เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  25 - 27 ธันวาคม 2566

ราคาท่านละ  12,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส 40 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 25 ท่าน

Visitors: 162,781