ตราด - จันทบุรี - เกาะช้าง พักกาย พักใจ พาสูงวัยไปทะเล

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : ตราด - จันทบุรี - เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : 8 - 10 มีนาคม 2565

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 10,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ – จังหวัดตราด –  ท่าเรือเซนต์เตอร์พอยท์ – เกาะช้าง –ชุมชนบ้านสลักคอก – นั่งเรือมาด – เข้าที่พัก

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ยามสาย       จากนั้นออกเดินทางไป จ.ตราด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

                 แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านเข้าสู่ เกาะช้าง จ.ตราด โดยการขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด 52 เกาะของจังหวัดและเป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศไทย รองลงมาจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตก นับว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

                    นำทุกท่านชม ชุมชนบ้านสลักคอก ชุมชนบ้านสลักคอกเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในฝั่งเกาะช้างใต้ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง กว่า 600 ไร่ เป็นผืนป่าที่ปกป้องการพังทลายของชายฝั่ง เป็นกำแพงทางธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงปะทะของลม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชาวบ้าน ซึ่งมีช่องทางออกสู่ท้องทะเลทางเดียวซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็ก ที่บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม สถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ว่า “อ่าวสลักคอก”

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระดับน้ำในอ่าวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านกลับเข้าที่พัก Mercure Koh Chang Hideaway Resort หรือ เทียบเท่า

ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

จุดชมวิวไก่แบ้ – ป่าชายเลนบ้านนาใน –ท่าเรือสลักเพชร รีสอร์ท –ดำน้ำดูปะการัง – เกาะคลุ้ม – เกาะเหลายา –เข้าที่พัก

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่ที่พัก

ยามสาย       นำทุกท่านชมวิว ณ จุดชมวิวไก่แบ้ มุมมหาชนของชาวเกาะช้างถือเป็น Landmark ของเกาะช้างที่ไม่ควรพลาด

                จากนั้นนำทุกท่าน ป่าชายเลนบ้านนาใน หรือ มีอีกชื่อว่าโครงการฟื้นฟูบูรณะป่าชายเลนบ้านสลักเพชร เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนสะพานไม้สีแดงทอดยาวไปจนสุดที่ปากอ่าวสลักเพชร ระยะทาง 520 เมตร แต่สำหรับคนพื้นที่เรียกกันว่า “สะพานแดง” ตลอดสองข้างทาง จะได้เห็นพันธุ์ไม้หน้าตาแปลก ๆ หลากหลายชนิดนั่นทำให้รับรู้ได้ว่า ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้อยใหญ่มากมาย บางช่วงทางเดินจะมีต้นไม้เอนเข้าหากันคล้ายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ เดินไปถึงกลางสะพานจะเห็นภาพ สะพานสีแดงตัดกับใบโกงกางสีเขียวสลับขอบฟ้า

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำทุกท่านไปท่าเรือ เพื่อขึ้น เรือยอร์ช เพื่อดำน้ำ 2 เกาะ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา

          นำทุกท่านดำน้ำ ณ เกาะคลุ้ม สัมผัสกับธรรมชาติปะการังที่สวยงามและสมบรูณ์ หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น เกาะลับแห่งท้องทะเลตราด


          นำทุกท่านสู่ เกาะเหลายา ดำน้ำอุดมสมบรูณ์ไปด้วยแนวปะการังและสัตว์น้ำนานาชนิดที่สวยงาม


                  นำทุกท่านเข้าที่พัก เพื่อชำระร่างกาย

ยามเย็น        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

เกาะช้าง – เจดีย์บ้านหัวแหลม จ.จันทบุรี – กรุงเทพฯ

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ฝั่ง จ.ตราด มุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 โมง 30 นาที

                 นำทุกท่านชมวิว ณ เจดีย์บ้านหัวแหลม ความโดดเด่นของจุดชมวิวบ้านหัวแหลม คือสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นทางเดินเพื่อสักการะ “เจดีย์บ้านหัวแหลม” (แต่สะพานไม้ยาวไม่ถึงเจดีย์ และจะสามารถเดินถึงก็ต่อเมื่อช่วงเวลาน้ำลด) ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง ด้วยการทำประมงในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย และเพื่อให้การออกเรือแต่ละครั้งปลอดภัย ซึ่งสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

                 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

18.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่บครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,663