มอง...แพร่ แล...น่าน

มอง...แพร่ แล...น่าน 3 วัน 2 คืน

แพร่ - บ่อเกลือสินเธาว์ - คุ้มเก่า บ้านเก่า เมืองแป้ - อำเภอปัว - น่าน

วันเดินทาง :  29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน 

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - ศาลหลักเมือง - วัดภูมินทร์ - อำเภอปัว - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - ตูบนากาแฟ - โฮมสเตย์ตานงค์

06.00 น. ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 9 เคาน์เตอร์ 9 – สายการบินไทยแอร์เอเซีย ( เข้าประตู 9 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 9ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 9พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )
 
07.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอซีย เที่ยวบินที FD3554
 
08.50 น. ถึงสนามบินจังหวัดน่าน
 
นำท่านไปกราบสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านสันนิษฐานว่ามี มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปีพ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน
นำท่านไปชมความงามของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน
และก็มาถึงอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเมืองน่าน วัดภูมินทร์หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย เดินทางสู่อำเภอปัว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 
วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
จากนั้น เดินทางสู่วัดภูเก็ต (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
วัดภูเก็ต วัดดังที่ใครมาเมืองปัวถ้าไม่ได้มาวันนี้ ถือว่ามาไม่ถึง "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัด ที่มีภูมิทัศน์และ วิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหล รินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัย มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
เยี่ยมชมตูบนากาแฟ ตั้งอยู่หน้าวัดภูเก็ต เป็นทั้งที่พักโดยใช้ชื่อว่า ตูบนาไทลื้อ ส่วนร้านกาแฟตั้งอยู่ติดกับที่พัก ชื่อว่าตูบนากาแฟ ในบรรยากาศริมทุ่งนา สามารถมาพักผ่อนนอนตูบบนไทลื้อ จิบกาแฟริมทุ่งนา เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ให้อาหารปลา ทานข้าวแบบขันโตก แต่งตัวไทลื้อถ่ายรูปสุดเก๋ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารที่ร้านค่ะ)
ยามเย็น เข้าที่พัก โฮมเสต์ตานงค์ (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง ไม่มีเตียงคู่ เป็นสไตล์รีสอร์ท ของชาวบ้าน มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องค่ะ)
รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก
ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง จุดชมวิว 1715 – พระตำหนักเจ้าหลวงภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - น่าน – แพร่ - พระธาตุช่อแฮ

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย นำท่านเดินทางต่อไปยังบ่อเกลือสินเธาว์ ระหว่างทางแวะชมจุดชมวิว 1715 อีก 1 จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมวิวได้อย่างสวยงาม
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง พาท่านแวะสักการะพระตำหนักเจ้าหลวงภูคาตามประวัติศาสตร์ เมืองน่านเริ่มต้นแป็นบ้านเมืองกันราว 700 กว่าปีที่แล้ว ภายใต้การนำของ พญาภูคา ที่ตั้งบ้านเมืองอยู่ที่เมืองย่าง ที่อยู่ในลุ่มน้ำย่างสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำน่าน แถว ๆ อ.ท่าวังผา แล้วต่อมาก็ส่งลูกชาย 2 คนไปสร้างบ้านเมืองขยายออกไป คนหนึ่งก็ไปสร้างเมืองพระบาง ที่ว่าก็คือหลวงพระบางในวันนี้ ส่วนอีกคนก็ไปสร้างวรนครหรือเมืองปัว
บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้
เมื่อก่อนนี้จะมีบ่อเกลือหลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น ซึ่งตั้งตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลวงในพื้นที่เริ่ม ต้นของที่ราบแคบๆ ระหว่างเทือกเขาริมน้ำมาง ซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่าง ๆอีก 8 หมู่บ้าน บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมืองน่าน)
 
ยามบ่าย เดินทางเข้าสู๋จังหวัดแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็น ฐานบัวคว่ำ และชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้นจนถึงองค์ระฆัง แปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังค์ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนามี รั้วเหล็ก รอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม
จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเฮือนนานา จอมสวรรค์ หรือเทียบเท่า
ยามเย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม วัดจอมสวรรค์ - คุ้มเจ้าหลวง - บ้านวงค์บุรี - น่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์
 
ยามสาย นำท่านไปชมความงดงามแบบล้านนา ณ วัดจอมสวรรค์ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่พม่า และเดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ ก็ทำให้วัดโดนปล่อยให้ทรุดโทรม จนกระทั่งได้รับการบูรณะจากชาวไทยใหญ่ จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจของวัดจอมสวรรค์ อันได้แก่
•โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้าง ดอกไม้หิน ปืนคาบศิลา หลวงพ่อสาน
•หลวงพ่อสานเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรัก ปิดทอง
• พระพุทธรูปงาช้าง ศิลปะแบบพม่า
• คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็น แผ่นบางๆ
• เขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่าบุษบกลวดลายวิจิตรงดงาม
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน
นำท่านเยี่ยมชม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำละครรอยไหม ตามประวัติบอกว่า คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย คือ เจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์อุดรฯ หรือ พระพิริยะวิไชย ซึ่งคนสมัยก่อนจะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดว่า เจ้าเมือง หรือเจ้าหลวง ที่มีความสำคัญในฐานะผู้ปกครองเมือง จึงเรียกว่า คุ้มเจ้าหลวง หลังสร้างคุ้มนี้ได้ประมาณ 10 ปี เกิดเหตุชาวเงี้ยวมาปล้นเมืองแพร่ เจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์ต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองหลวงพระบาง กองทหารม้าจากกรุงเทพฯที่ขึ้นไปรักษาความปลอดภัยของเมือง ได้ใช้คุ้มแห่งนี้เป็นที่ตั้งกองกำลังทหารอยู่ระยะหนึ่ง
และก็มาถึงที่ที่หลายท่านรอคอย นั่นก็คือ บ้านวงศ์บุรี ที่มีเรือนเป็นสีชมพูทั้งหลัง และอีกเช่นกัน เป็นสถานที่ถ่ายทำละครรอยไหม ซึ่งถูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยเจ้าพรหม(พลวงพงษ์พิบูลย์) และ เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี (พระยาบุรีรัตน์) ช่างที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีน และใช้ช่างไม้พื้นถิ่น เป็นบ้านไม้สักสองชั้นแบบยุโรปประยุกต์ ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น 1 เมตร หลังคาสองชั้นมีช่องระบายลมระหว่างชั้นทั้งสอง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ เนื่องจากบ้านหันหน้าเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงมีลมพัดเย็นในฤดูร้อน
ต่อมาได้มีการซ่อมแซม แต่ลวดลายแกะสลักยังคงเป็นของเดิม ภายในบ้านตกแต่งด้วยสิ่งของ เครื่องใช้เก่าแก่ของตระกูล ที่ถ่ายทอดกันมาหลาย ชั่วอายุ ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา เอกสารที่สำคัญ เช่น เอกสารการซื้อขายทาส
 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย เดินทางเข้า จ.น่าน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการวัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030
องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง
จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท
 
และก็มาถึงวัดสุดท้ายของโปรแกรมในครั้งนี้ นั่นก็คือ วัดศรีพันต้นโบสถ์สีทองอร่ามภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
15.30 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่าน
 
16.55 นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3557
 
18.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

 ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – น่าน พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30– 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 16,688