ใต้สุดเมืองไทย ไปเบตง เมืองในม่านหมอก

ใต้สุดเมืองไทย ไปเบตง เมืองในม่านหมอก 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : 9 - 11 ธันวาคม 2563

ราคาท่านละ : 13,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - ปัตตานี - วัดช้างไห้ - เบตง - มัสยิดกลางอำเภอเบตง - หอนาฬิกา เบตง - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย - อุโมงค์มงคลฤทธิ์

05.20 น. ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 15 โดยทีมงานทัวร์ฟ้าใสรอบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )
 
06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102
 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ แวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 
ยามสาย นำทุกท่านเดินทางสู่เบตง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดน ชมบรรยากาศแสนสบายกับรอยยิ้มของชาวเบตง ระหว่างทางแวะนมัสการหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับ
ของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย เดินทางต่อไปยังอำเภอเบตง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านเที่ยวชม มัสยิดกลางอำเภอเบตงตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเบตง เดิมมัสยิดกลางสร้างด้วยเสาไม้กลม 6 ต้น ใบจาก 6 ลายา ( ตับ ) โต๊ะอีหม่ามคนแรกชื่อ บือดีกา การีม เดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานีมาสอนมวยซีละ ต่อมาก็ถึงแก่กรรมแล้วย้ายมัสยิดมายังหมู่บ้านกำปงบือตง ปัจจุบันหมู่บ้านเรียกว่ากำปงตือเย๊าะ โตะอีหม่ามชื่อ ฮัจยีวากือจิ ต่อมาย้ายไปตั้งที่หมู่บ้านกำปงยูรอ ฮัจยี ดาราโอ๊ะเป็นอีหม่าม และฮัจยีดารัง ฮัจดือเร๊ะตามลำดับ แล้วต่อมาย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน
จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกา เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็น สัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ทำการก่อสร้างด้วยหินอ่อน ในยามเย็นจะเห็นฝูงนก นางแอ่นนับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบ ๆ สายไฟบริเวณหอนาฬิกาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกา
จากนั้น ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมือง ให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ยามเย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามค่ำ นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม GRAND MANDARIN หรือโรงแรมเทียบเท่า
 
นำท่านชม อุโมงค์มงคลฤทธิ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ ลอด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยาว 273 เมตรกว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตรผิวจราจรคู่กว้าง 7 เมตร มีทางเดินเท้าข้างละ 1 เมตร มีระบายน้ำอย่างดี ความเร็วรถจำกัด ที่ 60 กม./ชมอุโมงค์นี้เปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา การจราจรระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ และทะลุออกไปสู่หมู่บ้านใหญ่ กลางหุบเขา คือหมู่บ้าน ธารน้ำทิพย์ บ้านซาโห่ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง สถานที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของเมืองเบตงโดยแบ่งเป็นชั้นหนึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้โบราณ อาทิ ถ้วยชามเครื่องเคลือบ โต๊ะ ตู้เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือสำเภาจำลอง กี่ทอผ้า อุปกรณ์ปั่นฝ้าย ส่วนชั้นสอง จัดแสดงภาพเก่าเมืองเบตง และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่สำคัญพิพิธภัณฑ์เมืองเบตงยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย เพราะขึ้นไปชั้นบนสุดมองลงมาจะเห็นตัวเมืองเบตงได้อย่างชัดเจน
เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง สวนหมื่นบุปผา - อุโมงปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อน - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ - รูปปั้นไก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองเบตง - วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม - Street art เบตง

ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
ยามสาย นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้
จากนั้นนำเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตรสร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ เป็นอุโมงค์มีความกว้างพอคนเดินได้ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร คล้ายๆกับ อุโมงค์ “กู๋จี” ของพวกนักรบเวียงดงที่โฮจิมินทร์ ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน
จากนั้น นำทุกท่านเข้าไปสัมผัส บ่อน้ำพุร้อนต.ตาเนาะแมเราะ ที่บ่อใหญ่มีความร้อน ต้มไข่สุก ภายในเวลาแค่ 7 นาที ในคณะที่บ่อเล็กมีการขุดทอนความร้อนของสายน้ำให้เราๆท่านๆสามารถนั่งเอาเท่าแช่น้ำ กันได้แบบร้อนพอสมควรแต่ไม่ถึงกับต้มไข่สุก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย นำคณะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม
จากนั้นนำท่านชมสัญลักษณ์ประจำเมืองเบตง และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นั่นคือไก่เบตง
แวะนมัสการ วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิมเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็น ในอดีตของเมืองเบตง
ยามเย็น นำท่านแวะถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง
ยามค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม GRAND MANDARIN หรือโรงแรมเทียบเท่า
ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สาม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ปัตตานี - เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - สนามบินหาดใหญ่

05.00 น. นำทุกท่านไปชมความสวยงามของ พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ กม.32 (เขาไมโครเวฟ) ตั้งอยู่ในเขตของตำบลอัยเยอร์เวง (สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ)
 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
 
ยามสาย นำคณะ เดินทางสู่หาดใหญ่ โดยแวะเที่ยวปัตตานี (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 
ยามบ่าย นำท่านกราบสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ติดกับศาลเจ้าแม่ ยังมีย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย
16.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ๋
17.55 น. คณะเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7113 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที
19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

· ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
· ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
· ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
· ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
· ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
· ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
· ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
· ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
· ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
· มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนี้ไม่รวม
· ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
· ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
· ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
· ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
Ø ชำระท่านละ 50% เพื่อทำการจอง
Ø ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง
ช่องทางการชำระค่าบริการ
Ø ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6
ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด
เลขที่บัญชี : 109-266803-0
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy
Ø ชำระโดยเงินสด
Ø ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”
เงื่อนไขการยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
Ø ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

 
Visitors: 16,688