เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน มีดีอะไร ต้องไปพิสูจน์

เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน มีดีอะไร ต้องไปพิสูจน์ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  20 - 22 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาท่านละ  12,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสมุย - หินตาหินยาย - เก็บภาพ หาดละไม - เจดีย์วัดเขาหัวจุก

10.00 น.          ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

11.40 น.          พร้อมออกเดินทางสู่ เกาะสมุย โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG133 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 10 นาที

12.50 น.          เดินทางถึงสนามบินสมุย

ยามบ่าย     นำท่านเดินชมหินตา หินยาย หินระดับตำนานที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุยอย่างเป็นทางการ ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาแต่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าใครไม่มาเยือน ถือว่ามาไม่ถึวเกาะสมุย หินตาหินยายเป็นหินแกรนิตที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิง ตั้งอยู่บริเวณลานหินกว้างไม่ไกลจากชายหาดละไม นอกจากจะเป็นโขดหินรูปร่างที่น่าสนใจแล้ว บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ได้สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่น ๆ อีกด้วย

หาดละไม เป็นหาดทรายขาว นุ่มสบายเท้า ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ตัดขอบกับน้ำทะเลใส ๆ สีฟ้าคราม และท้องฟ้าสีสด ๆ คงไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบไปกว่าการนั่งอาบแดดริมชายหาด หรือลงเล่นน้ำทะเลใส ๆ ให้ชุ่มชื่นฉ่ำหัวใจ หาดละไมเป็นหาดทรายที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ยามเย็น        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำท่านเข้าเช็คอิน บ้านสมุย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า …ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ทัวร์ทะเล ดำน้ำตื้น – เกาะเต่า – เกาะนางยวน - อ่าวม่วง - อ่าวหินวง หรือเจเปญนิส - กลับเกาะสมุย

ยามเช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

ยามสาย    นำท่านไปยังท่าเรือ ลงเรือ Speedboat/เรือใหญ่ แบบ Join Group มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า สถานที่อันขึ้นชื่อทั่วโลก

10.00 น.   เดินทางถึงเกาะนางยวน สนุกกับการดำน้ำตื้น

กลางวัน   รับประทานอาหาร บนเกาะเต่า

ยามบ่าย   ลงเรือไปยัง อ่าวม่วง อยู่ทางชายฝั่งเหนือของเกาะเต่า ซึ่งเป็นเป็นจุดดำน้ำ และสามารถขึ้นชายหาดได้

      จากนั้นไปดำน้ำต่อที่ อ่าวหินวง อยู่ชายฝั่งทิศตะวันออกของเกาะเต่า เป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโขดหิน ใต้น้ำที่อ่าวหินวงมีอะไรให้ดูมากมายจนคุณสามารถใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน

ยามเย็น      นำท่านเดินทางเข้าที่พัก บ้านสมุย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร …เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

วัดพระใหญ่ - สนามบินสมุย - สนามบินสุวรรณภูมิ

ยามเช้า        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย       นำท่านชม วัดพระใหญ่ หรือวัดพระใหญ่เกาะฟาน วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำเกาะสมุย เป็นจุดหมายปลางทางของนักท่องเที่ยวชาวพุทธที่จะต้องเดินทางมากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต ความโดดเด่นอยู่ที่พระใหญ่หรือพระพุทธโคดม พระพุทธรูปสีเหลืองทองปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา พร้อมด้วยทางขึ้นบันไดพญานาค และด้านหลังพระพุทธรูปก็ยังเป็นลานชมวิว ที่สามารถชมวิวได้ทั่วทั้งเมืองแบบมุมกว้าง หรือจะมาถ่ายรูปเก๋ ๆ เก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจก็ย่อมได้

              สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย

11.40 น.     พร้อมเหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG126 ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที

12.55 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทาง

ประเภทผู้โดยสาร

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20-22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สูงวัย / ผู้ติดตาม

12,900  บาท

2,500 บาท

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สมุย พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 20 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 29,612