ฝนนี้ที่ภาคเหนือ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  20 - 22 กันยายน 2565

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินเชียงใหม่ – อ. แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน – โครงการหลวงแม่ลาน้อย – ชมนาขั้นบันได – บ้านห้วยห้อม

05.30 น.       ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 9 เคาน์เตอร์ 9 – สายการบินไทยแอร์เอเซีย ( เข้าประตู 9 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 9 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 9 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

07.05 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์

08.10 น.     เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

ยามสาย       เดินทางต่อไปยัง อำเภอ แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       นำท่านชม โครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ และบริสุทธิ์ อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขา ในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. ซึ่งป็นฤดูทำนาข้าว นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของนาข้าวขั้นบันได ภายในพื้นที่ของโครงการตลอดสองข้างทาง รวมทั้งชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกตลอด ทั้งปี เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรก ได้พระราชทาน ทุนทรัพย์จำนวน 20,000 บาท จัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรทั้งสอง หมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 และทรง รับสั่งให้ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าช่วยเหลือพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สังคมและ สาธารณสุขเนื่องจากบริเวณ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่ลาน้อยและแม่น้ำแม่สะเรียง มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวาง

    เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้าน บ้านห้วยห้อม เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางเขาสูงใน อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนต้นแบบของการใช้ชีวิต ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงอากาศที่เย็นสบายตลอดปี จนปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่รักความสงบ “ชีวิตอิสระ” จะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตที่พอเพียง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวใน อ. แม่ลาน้อย แห่งนี้

อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ การปลูกข้าว เสาวรส และกาแฟพันธุ์อราบิกาที่มีรสชาติเข้มข้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม คือ การทอผ้าจากขนแกะ รวมถึงฝ้ายธรรมชาติ และด้วยความที่มีอาชีพส่งเสริมรายได้ที่มั่นคงเช่นนี้ คนในชุมชนจึงไม่นิยมไปทำงานต่างถิ่น แต่จะส่งลูกหลานไปเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมเมืองจนจบปริญญาตรี แล้วกลับมาพัฒนาชุมชนของตน

ยามเย็น        นำท่านเดินเข้าที่พัก เฮินไต รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และไม่มีเครื่องปรับอากาศ  เนื่องจากที่พักอยู่ห่างไกลความเจริญ ดังนั้น ความสะดวกสบายจึงไม่เท่ากับที่พักในเมือง)

                   รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก.....ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

น้ำตกดาวดึงห์ – อำเภแม่สะเรียง – วัดถ้ำพระโบราณ - วัดพระธาตุจอมมอญ – วัดพระธาตุจอมกิตติ – ร้านกาแฟลุ่มเวียง

ยามเช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำท่านชม น้ำตกดาวดึงส์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร หากคุณมีโอกาสได้มาเยือนแม่ลาน้อย แล้วอยากจะไปเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติสักที่หนึ่ง น้ำตกดาวดึงส์แห่งนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากที่ตั้งจะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอ สามารถเดินทางได้สะดวกแล้ว ตัวน้ำตกเองก็ยังมีความสวยงามควรค่าแก่การไปชม

          จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า อำเภอแม่สะเรียง

              นำท่านเที่ยวชม วัดถ้ำพระโบราณ อ.แม่สะเรียง ย้อนไปเมื่อต้นปี 2541 พระอาจารย์จรัญ อภิชาโต พระภิกษุสายพระป่ากรรมฐาน (เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิมพุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ได้เดินทางเข้ามายังอำเภอแม่สะเรียง พบว่าถ้ำแห่งนี้มีความวิเวก เหมาะแก่การอาศัยเจริญภาวนาจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่ถ้ำนี้จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่พระอาจารย์จรัญ อภิชาโต มาพำนักอยู่ถ้ำแห่งนี้ ได้มีญาติโยมได้หลั่งไหลกันมาทำบุญ จึงได้พัฒนาปรับปรุงหลายอย่างด้วยกัน คือ การปรับพื้น ขยายพื้นที่ภายในถ้ำ จัดหาพระพุทธรูปให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา ต่อนำประปาภูเขามาใช้ ปรับปรุงเสนาสนะให้น่าอยู่ น่าอาศัย สะอาด เรียบร้อย สร้างถนนนขึ้นไปยังถ้ำ และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้ สร้างเป็นวัดธรรมยุตอย่างถูกต้องแห่งแรกของอำเภอแม่สะเรียง

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      นำท่านกราบไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ว่ากันว่า ใครได้สักการะพระธาตุ จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา

“วัดพระธาตุจอมมอญ” ตั้งอยู่ตำบลบ้านกาด ทางทิศตะวันตกของเมือง เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้ แม้ชื่อวัดจะลงท้ายด้วย “มอญ” แต่ศิลปะที่เห็นกลับไม่ปรากฏว่าเป็นศิลปะมอญเลย จะเป็นจีนผสมล้านนาและพม่าเสียส่วนใหญ่ คงเป็นเพราะการบูรณะวัดในสมัยพระอาจารย์สวัสดิ์ ที่ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมคนไทยเชื้อสายจีน จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวร พระสังกัจจายน์ และผสมด้วยศิลปะล้านนา เช่น พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก

   นำท่านชม   “วัดพระธาตุจอมกิตติ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ห่างจากตัวแม่สะเรียง 2 กม. ในเส้นทางสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 80 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในสถูปเจดีย์แบบล้านนา ชาวบ้านที่นี่เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นอกจากความศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้มาขอพรแล้ว ยังสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ทั้งเมืองจากจุดนี้

 แวะนั่งจิบกาแฟชิลๆ มีวิวทุ่งนาและภูเขาลูกใหญ่อยู่ตรงหน้า กับร้านกาแฟเล็กๆแต่น่ารัก 'ร้านกาแฟลุ่มเวียง’

ยามเย็น      นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ริเวอร์แบงค์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)

ยามค่ำ       นำท่านรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

                ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

อุทยานแห่งชาติออบหลวง – พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร – ตลาดต้นพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย    นำทุกท่านออกเดินทาง (โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

            นำท่านเข้าชม ออบหลวง เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง  เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขาบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผา ดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การไม่เดินทางเข้าชม จุดชมวิวดอยผาช้าง ภาพเขียนสีโบราณ และหลุมผังศพมนุษย์โบราณ ทางทัวร์พิจารณาแล้วว่า เป็นการเดินเท้าที่มีระยะทางไกล และค่อนข้างลำบาก จึงไม่เหมาะกับผู้สูงวัย

             จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นใน ราวพุทธ ศตวรรษที่ 20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือเป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภาย ในพระวิหารสามารถอันเชิญ มาสรงน้ำได้ พระบรมธาตุแห่งนี้มีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้ และ ทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุของพระองในภายหน้า ต่อมาราวปี พ.ศ.1995 นางเม็ง และ นานสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้าง เสนาสนะที่ดอยดินทอง จึงได้ชื่อว่า วัดจอมทอง ต่อมาพระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์มังรายได้สร้าง พระวิหารขึ้นมา

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       ก่อนอำลาเชียงใหม่ ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่  จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

15.55 น.     นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์

17.00น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพอใจ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 12 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 88,018